لغات مشابه
saline : نمک دار , درجه شوري

saline soil : عمران : خاک شور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: