لغات مشابه
saliniferous : زيست شناسى : ترکيبات نمک زا

salinity : شوري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: