لغات مشابه
samite : جامه زربفت , پارچه زري

samoan : وابسته به يا اهل جزيره ساموا واقع در پلينزى

samovar : سماور

sampan : قايق سقف حصيرى وبادبانى

samphire : (گ.ش ).رازيانه ابى ،کاکله

sample : ماکت , الگو , مسطوره , نمونه , نمونه کردن , نمونه گرفتن , نمونه برداشتن

sample cell : شيمى : ظرف نمونه

sample data : کامپيوتر : داده نمونه

sample distribution : بازرگانى : توزيع نمونه

sampled food : چشته

sampler : نمونه بردار

samplery : نمونه گيري

samples : بازرگانى : نمونه کالا

sampling : نمونهبرداري , نمونهگيري

sampling bias : روانشناسى : سودارى نمونه گيرى

sampling distribution : روانشناسى : توزيع نمونه گيرى

sampling equipment : معمارى : دستگاه نمونه گير

sampling in motion : معمارى : نمونه بردارى در حال انتقال

sampling offer : بازرگانى : عرضه ازمايشى

sampling population : روانشناسى : جامعه نمونه گيرى

sampling servo : روانشناسى : دستگاه نمونه گيرى خودکار

sampling test : معمارى : ازمون نمونه اى

sampling tests : الکترونيک : ازمايشهاى نمونه اى

sampling theory : روانشناسى : نظريه نمونه گيرى

sampling unit : روانشناسى : واحد نمونه گيرى

sampling variability : روانشناسى : تغيير پذيرى نمونه گيرى

samson : (م.ل ).خورشيدى ،اهل خورشيد،سامسون ،اسم خاص مذکور،قاضى قديم اسرائيل

samsonian : سامسون وار،پهلوان وار

samuel sen : سموئيل بزرگتر،سموئيل

samurai : سامورايي

San Antanio : سان آنتونيو

san dan : ورزش : دان 3 کاراته

San Francisco : سانفرانسيسکو , سان فرانسيسکو

San Luis : سان لوئيس

Sana : صنعا

Sanam : صنم

Sanambar : صنمبر

sanatarium : sanitorium(،)sanatoriumاسايشگاه ،بيمارستان مسلولين

sanative : )sanatory(شفادهنده ،علاج کننده بهبودى دهنده

sanatorium : آسايشگاه

sanatory : )sanative(شفادهنده ،علاج کننده بهبودى دهنده

Sanaz : ساناز

sanbar : کران ماسه

sanchin dachi : ورزش : ايستادن ساعت شنى

sancify : مقدس شمردن

sanctification : تقديس

sanctified : مقدس ،پاک

sanctified airs : مقدس نمايى ،تقدس

sanctifier : تقديس کننده

sanctify : تقديس کردن ،تصديق کردن ،تخصيص دادن

sanctimonious : مقدس نما،مقدس

sanction : ضمانت اجراء

sanctity : علو مقام

sanctity of an oath : حرمت سوگند يا قسم

sanctorum : )sanctum(قدس الاقداس)the holy of holies(

sanctuary : تحصن , بستگاه , بست

sanctum : )sanctorum(قدس الاقداس)the holy of holies( ،خلوتگاه ،خلوت ،حريم ،جايگاه مقدس

sanctury : زيست شناسى : پناهگاه

sand : شن پاشيدن , ماسه , شن , رمل , ريگ , سنباده زدن

sand asphalt : معمارى : ماسه اغشته گرم يا سرد

sand bagger : ورزش : بازيگر گول زن

sand bank : تپه زيرابى ،جزيره نما،ريگ پشته ،ريگ تپه

sand bath : شيمى : حمام شن

sand blast : علوم مهندسى : شن باران کردن

sand blast nozzle : علوم مهندسى : شيپوره ماسه پاشى

sand blast unit : علوم مهندسى : واحد ماسه پاشى

sand blind : داراى چشم تار

sand box : ريگ پاش ،شن پاش ،گردپاش( چيزيکه روى مرکب ترگردپاشيده انراميخشکانند)

sand castings : علوم مهندسى : قطعه ريختگى ماسه اى

sand clay : عمران : رس ماسه دار

sand cleaned : ريگمان

sand crack : شکاف درسم اسب ،ترکى که ازراه رفتن روى ريگ گرم در پاى انسان پيداشود

sand cushion : معمارى : بستر ماسه اى

sand dressing : معمارى : ماسه پاشى

sand filling (am) : معمارى : ماسه گرفتگى

sand fly : يکجور پشه ريز

sand grouse : باقرقره شن زار

sand hill : ريگ پشته ،ريگ توده

sand iron : يکجور چوگان در بازى گلف که با ان گوى را از ميان ريگ بلند ميکنند

sand layer : معمارى : لايه ماسه

sand lime brick : معمارى : اجر ماسه اهکى

sand man : لولويى که خاک درچشم کودکان پاشيده انهارا خواب الود مى کند

sand mastic : معمارى : ماستيک ماسه اى

sand mix : معمارى : ماسه اغشته سرد

sand painting : معمارى : نقاشى روى شن

sand pile : توده شن

sand piper : يلوه

sand pit : گود ماسه بردارى ،کان شن

sand pump : عمران : پمپ شن کش

sand road : معمارى : راه شنى

sand shape factor : عمران : ضريب شکل دادن دانه شن

sand shoes : يکجور گيوه براى رفتن در شن زار

sand spout : ستون شن که در اثر وزش باد درست ميشود

sand stone : عمران : ماسه سنگ

sand store : علوم مهندسى : انبار ماسه

sand storm : طوفان ريگ( اور)

sand table : ميز مخصوص شن بازى بچه ها

sand blasting practice : علوم مهندسى : عمليات ماسه پاشى

sand paper : کاغذ سنباده ،سنباده زدن

sandal : درخت صندل , صندل پوشيدن , چارغ , کفش راحتي

sandal wood : چوب صندل ،سندل

sandals : نعلين

sandalwood : سندل

sandarac : سند روس

sandbag : کيسه شن ،گونى پر از شن ،(با کيسه سن )ايجاد استحکامات دفاعى کردن

sandbagger : دزد سرگردنه

sandband : معمارى : کران ماسه

sandbank : ساحل شني

sandbar : سد شن ،جزيره نمايى که در دهانه رودخانه يا بندر گاه باشد

sandblast : شن شويى ،باپاشيدن ماسه( بهمراه باد فشار قوى )پاک کردن

sandblaster : شن پاش

sandblasting : شنپاشي

sandbox : شن پاش

sanded : ريگ پوش ،شن پوش ،شن زار،ماسه دار،ريگ دار،شکرپوش ،خال خال

sander : چرخ سنباده

sandglass : ساعت ريگي

sandiness : ريگزارى ،رنگ ( ريگ قرمز) ،قرمزى

sanding : شن ريزي

sanding machine : ماشين سنباده زنى وصيقل کارى

sandiver : خلط شيشه ،ريم شيشه ،ريم ابگينه

sandpiper : (ج.ش ).يلوه ،نوعى مارماهى کوچک

sandrock : معمارى : ماسه سنگ

sandstone : ماسه سنگ , سنگ ماسه , سنگ سياه , سنگ ريگي

sandstorm : ماسهباد , طوفان شن

sandtable : علوم نظامى : جعبه شنى

sandwich : ساندويچ

sandwich brick tile lining : معمارى : پوشش سفالى مطبق يا ساندويچى

sandwich compounds : شيمى : ترکيبات ساندويچى

sandwitch construction : علوم هوايى : ساختمان لايه اى

sandy : ريگزار , رملي , شني , ماسهاي , ماسه اي

sandy earth : معمارى : زمين ماسه دار

sandy limestone : معمارى : سنگ اهک ماسه دار

sandy place : شن زار

sandy region : ريگستان

sane views : نظريات معقولانه يا معتدل

sanely : باسلامت عقل ،معقولانه

sanfoin : ( )sainfoin(گ.ش ).اسپرس

sanford envelopes : روانشناسى : پاکتهاى سنفورد

sang : (فرانسه )خون

sang banshin : ورزش : قسمتهاى دست

sang froid : خون سردى ،خود دارى

sangaree : باده قرمز ادويه زده

sanguiferous : خون بر

sanguification : خون سازى ،تبديل خوراک بخون

sanguinaria : عرق الدم

sanguinarily : خون خوارانه ،چنانکه خونريزى دربرداشته باشد

sanguinariness : خونخوارى ،مقرونيت به خونريزى

sanguinary : دموي

sanguine : دموي

sanguine a : سکته خونى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی اعتماد در کارکنان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی اعتماد مشتری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سلامت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت استعداد
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سرمایه اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سبک رهبری دانشی
"34 دکوراسیون اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق خواب به رنگ سفید"
آموزش نرم افزار revit به طور کامل همراه با تصاویر
پژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوی
نقشه های معماری و جزییات کامل پروژه یک بیمارستان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی سیستم اطلاعات منابع انسانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی اعتماد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رهبری خدمتگزار
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی جامعه پذیری سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش سازمانی