لغات مشابه
samovar : سماور

sampan : قايق سقف حصيرى وبادبانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: