معنی sane views

sane views
نظريات معقولانه يا معتدل
کلمات مشابه

sanely : باسلامت عقل ،معقولانه

sanfoin : ( )sainfoin(گ.ش ).اسپرس

sanford envelopes : روانشناسى : پاکتهاى سنفورد

sang : (فرانسه )خون

sang banshin : ورزش : قسمتهاى دست

sang froid : خون سردى ،خود دارى

sangaree : باده قرمز ادويه زده

sanguiferous : خون بر

sanguification : خون سازى ،تبديل خوراک بخون

sanguinaria : عرق الدم

sanguinarily : خون خوارانه ،چنانکه خونريزى دربرداشته باشد

sanguinariness : خونخوارى ،مقرونيت به خونريزى

sanguinary : دموي

sanguine : دموي

sanguine a : سکته خونى

sanguine complexion : بشره سرخ

sanguine temperament : مزاج خونى يا دموى

sanguinely : از روى دلگرمى ،از روى خوش بينى ،خوش بينانه ،با اميدوارى

sanguineness : دلگرمى ،خوش بينى ،اميدوارى ،توقع

sanguineous : دموي

sanguinity : قرابت نسبي

sanguinolent : محتوى خون

sanguinopurulent : چرک وخونى ،چرک وخون دار

sangyee : ورزش : کت

sanhedrim : سهندرين: دادگاه وشوراى عالى بنى اسرائيل دراورشليم درزمانهاى پيشين

sanicle : چوپلمه

sanies : زرد آب

sanious : خونابه دار

sanitarian : کارشناس بهداشتي

sanitarily : از لحاظ بهداشت

sanitarium : آسايشگاه مسلولين

sanitary : بهداشتي , صحي

sanitary engineering : معمارى : مهندسى بهداشت

sanitary napkin : نوار بهداشتى ،دستمال کاغذ ضد عفونى مخصوص قاعدگى زنان

sanitary ware : علوم مهندسى : لوازم بهداشتى

sanitate : صحي کردن

sanitation : مراعات اصول بهداشت ،بهسازى ،سيستم تخليه فاضل اب

sanitification : تقديس ،تطهير،تصديق

sanitize : صحي کردن

sanitorium : sanatarium(،)sanatoriumاسايشگاه ،بيمارستان مسلولين

Sanjar : سنجر

sank : (زمان ماضى فعل )sink غرق شد،فرو رفت

sankskirt : زبان سانسکريت

sans : (ک ).بدون ،محروم از،فاقد

sans ceremonie : بدون تشريفات

sans frais : قانون ـ فقه : بدون تقبل هزينه

sanscrit : )sanskrit(سانسکريت ،سانسکريتى

sansculotte : انقلابى افراطى

sansculottism : پيروى از اصول انقلاب افراطى

sanshifter : ورزش : واژه توهين اميز براى نفر دونده جلويى

sanskrit : سانسکريتي , سانسکريت

Santa : پاپانول

santa claus : شخص موهومى که کودکان گمان ميبرند درشب عيدميلادمسيح ميايد

Santa Clause : بابانوئل , پاپانوئل

santa klaus : )santaclaus(بابانوئل

Santa Teresa : سانتا ترسا

santaclaus : )=santa klaus(بابانوئل

santalaceous : صندلى ،سندلى ،وابسته به تيره يا خانواده صندل

santalic acid : جوهر صندل

Santiago : سانتياگو

santon : درويش ياعابدمسلمان

santonica : درمنه

santonin : جوهر درمنه ،جوهر کرم که از تخم درمنه ميگيرند

Santos : سانتوس

Sao Paulo : سائو پائولو

Sao Paulos : سائوپولو

sap : شيره , شيره گياهي

sap green : رنگ زرد مايل به سبز سير

sap wood : شيره گياهى

sapajou : يکجوربوزينه کوچک درامريکاى جنوبى

sapan wood or sappan : (چوب ) ارن بيژ

saperaemia : مسموميت ،عفونى خون

saphead : ادم خرفت وکودن ،انتهاى نقب نظامى

saphena : سياهرگ سافنا

sapid : خوش مزه ،بامزه ،مطبوع

sapidity : خوش ذائقگى ،خوشمزگى

sapient : دانا،دانشمند،خردمند

sapiential : کتابهاى حکمتى عتيق

sapindus : جنس بندق ،بندق

sapless : بي شيره

sapling : قلمه درخت

saponaceous : صابون دار

saponated : صابون زده

saponifiable : قابل تبديل بصابون

saponification equivalent : شيمى : هم ارز صابونى شدن

saponification number : شيمى : عدد صابونى شدن

saponification value : علوم مهندسى : مقدار صابونى شدن

saponify : تبديل بصابون کردن ،صابونى شدن

sapor : خوش طعمي

saporific : خوش مزه ،خوش طعم

sapour : )sapor(ذائقه ،مزه ،خوش طعمى

sapphic vice : شهوت رانى زنان نسبت به يکديگر

sapphire : صفير کبود

sapphires : یاقوت کبود

sapphirine : ياقوتى رنگ ،ساخته شده از ياقوت کبود

sappiness : پر شيرگى ،سادگى ،سستى

sappy : پر شهد

saprogenic : مولد يامحصول مواد گنديده ،ايجاد شده در اثر گنديدن

saprophage : زيست شناسى : مرده خوار

saprophagous : پوده خوار

معنی sane views به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی