لغات مشابه
sardine : (ج.ش ).ماهى ساردين ،ماهيان ريز

sardius : )sard(عقيق سرخ

sardonic : کنايه آميز

sardonyx : جزع عقيقى ،يکجور عقيق يمانى

saree : )sari(سارى يا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که بدور بدن مى پيچند

Sareh : ساره

Sareh Khatun : سارهخاتون

sargassum : (گ.ش ).جنسى از خزه هاى دريايى

sarge : )=sergeant(گروهبان

sari : )saree(سارى يا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که بدور بدن مى پيچند

sarissa : نيزه مقدونى

sark : پيراهن

sarmentose : (گ.ش ).داراى شاخه هاى نازک وخيمده بالا رونده( مثل نيلوفر)

sarrated wire rope : علوم دريايى : طناب سيمى دندانه اى

sarsaparilla : (گ.ش ).عشبه بيابانى

sarsenet : )sarcenet(پارچه ابريشمى ،پارچه پشمى سنگين ،نرم

sartorial : مربوط به خياطى ،مربوط بلباس مردانه

sartorius : (تش ).عضله خياطه

Sarv : سرو

Sarvenaz : سروناز

Saryeh : سريه

Sasan : ساسان

sasanctum : خلوتگاه ،حريم ،قدس

Sasanian : ساساني

sash : ارسي

sash plane : معمارى : رنده بغل

sashay : گردش سفر

sasin : اهوى هندى

sass : بيشرمانه گفتگو کردن

sassafras : (گ.ش ).ساسافراس

Sassanian : ساساني

sassanid : (وابسته بسلسله ساسانى)

sassanidae : ساسانيان

sat : قسمت دوم و سومsit

sat (scholastic aptitude test) : روانشناسى : ازمون استعداد تحصيلى

satan : ابليس , شيطان

satanic : شيطاني , ابليسي

satanic(al) : شيطانى ،اهريمنى

satanism : خوورفتار اهريمنى ،شرارات ،شيطنت

satanist : ديو خو،شرير

satanophobia : روانشناسى : شيطان هراسى

satchel : کيف مدرسه

sate : فرو نشاندن

sateen : ساتين

sateless : سيرى ناپذير،سيرنشو،تنگ چشم

satellite : ماهواره , قمر

satellite 1 : علوم دريايى : قمر

satellite 2 : علوم دريايى : - artificial satellite

satellite communications : کامپيوتر : مخابره ماهواره اى

satellite computer : کامپيوتر : کامپيوتر ماهواره اى

satellite navigation : علوم دريايى : ناوبرى ماهواره اى

satellite processor : کامپيوتر : پردازشگر پيرو

satellite town : زيست شناسى : پيراشهر

satellites of saturn : قمرهاى کيوان

satellitic : وابسته به قمار سيارات

satellitory : قمرى ،وابسته به اقمار سيارات

satelloid : علوم هوايى : ماهواره اى که مدار گردش ان داخل اتمسفر سياره اى بوده و بنابراين احتياج به تراست پيوسته يا متناوب دارد

satiate : فروشناندن

satiety : سيرى ،بى نيازى

satiety of life : بيزارى يا سيرى از عمر چندانکه بيزار کنديا تنفراورد

satin : ساتين , دبيت , اطلس

satin finish : جلا،برق

satine : )sateen(اطلس نما،ساتين

satined paper : گاغذ مهره کشيده

satinet : )satinette(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinet(te) : پارچه اطلس نما،روح الاطلس

satinette : )satinet(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinwood : (گ.ش ).خشب اخضر

satiny : اطلسى

satire : سخريه , هجويه , هزل , هجو نامه , هجا , طنز

satiric : طنزآميز , هزلي

satirical : هزلي

satirical poem : قانون ـ فقه : هجويه

satirically : از روى هجو،به طعنه

satirist : طنز نويس

satirize : هجو کردن

satisfaction : سيري , رضوان , خوشنودي , رضايت , رضامندي , خرسندي , خشنودي

satisfactorily : بطور رضايت بخش ،موافق دلخواه

satisfactoriness : رضايت بخشى

satisfactory : مرضي اطرفين , رضايت بخش , مرضي

satisfiable : راضى شدنى ،راضى کردنى

satisfied : رضامند , خرسند , راضي , خوشنود , سير , خورسند , خشنود

satisfier : روانشناسى : ارضاء کننده

satisfy : خشنود کردن , اداکردن , ارضاء کردن , خورسند کردن , راضي ساختن , اقناع شدن , جلب رضايت کردن , راضي شدن , اقناع کردن

satisfy lust : اطفاء شهوت کردن , ارضاء شهوت کردن

satisfying : اقناع , مقنع , ترضيه , ارضاء

satrap : ساتراپ

satrapy : قلمرو ساتراپ

satrun : (افسانه يونان - روم )خداى بذر کارى ،زحل

Sattar : ستار

saturable : اشباع شدني

saturable (core) reactor : الکترونيک : راکتورر تنظيم پذير

saturant : اشباع کننده

saturate : اشباعکردن , اشباع شدن , اشباع کردن

saturated : سيراب , سير شده , اشباع شده

saturated air : علوم هوايى : هواى اشباع شده

saturated body : معمارى : بخار مشبع

saturated compound : معمارى : ترکيب سير شده

saturated fat : ورزش : چربى اشباع شده

saturated hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن سير شده

saturated soil paste : معمارى : خمير خاک اشباع

saturated solution : شيمى : محلول سير شده

saturated transistor : ترانزيستور اشباع شده

saturated vapour : معمارى : بخار سير شده

saturated zone : عمران : منطقه اشباع

saturation : اشباع

saturation capacity : معمارى : گنجايش اشباع

saturation factor : الکترونيک : ضريب اشباع

saturation point : شيمى : حد سير شدن

saturation state : الکترونيک : رژيم اشباع

saturation testing : ازمايش اشباعى

saturator : اشباع کننده

Saturday : روز شنبه

Saturday night : شنبه شب

Saturn : زحل

saturn rings : نجوم : حلقه هاى زحل

saturnalia : (روم قديم )جشن خداى زحل ،عياشى ،هرزگى

saturnian : وابسته بزحل

saturnic : مسموم از سرب

saturnine : سنگين ،شوم ،افسرده ،دلتنگ ،سربى

saturnism : )=lead poisoning(مسموميت از سرب

saty : هجوي

satyr : مرد حشري

satyriasis : شدت شبق

satyric(al) : وابسته به نيم خداى جنگلى ،ديو صفت

satyrion : ثعلب سحلب ،شاطريون

sauce : آب خورش , سوس , خوشمزه کردن

sauce boat : ظزف سوس خورى ،ظرف چاشنى خورى

sauce box : ادم بى شرم ،بچه پر رو

saucebox : ادم بيشرم ،بچه پر رو

saucepan : ماهي تابه , روغن داغ کن

saucer : نعلبکي , بشقاب کوچک , زير گلداني

saucerful : مظروف يک نعلبکى

saucily : گستاخانه ،باپر رويى

sauciness : گستاخى ،با پر رويى

saucy : خوشمزه ،پر رو

Saudi : سعودي

Saudi Arabia : عربستان سعودي , عربستان

sauerkraut : کلم رنده شده واب پز با سرکه

sault : ورزش : پشتک

sauna : سونا

saunterer : ولگرد،پرسه زن

saunteringly : ولگردى کنان ،بى مقصد

saurian : (ج.ش ).وابسته بسوسماران ،سوسمارى ،سوسمار

sauropod : (ديرين شناسى )سوسمارهاى عظيم الجثه و گياهخوار دوران ژوراسيک و کرتاسه

saury : (ج.ش ).ماهى باريک اندام ودراز منقار اقيانوس اطلس

sausage : سوسيس ،سوسيگ ،روده محتوى گوشت چرخ شده

sausage dam : معمارى : ديواره تورسنگى

saute : (درمورد غذا )در روغن سرخ کرده ،سرخ کردن

sauterne : سراب زرد نيمه شيرين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051
"پاورپوینت بررسی ابزارهای راه اندازی اینترنت ،اینترانت،اكسترانت"
پاورپوینت بررسی اختلال وابستگی به مواد
پاورپوینت بررسی اختلالات شخصیتی
پاورپوینت بررسی اختلالات هویت جنسی
پاورپوینت بررسی آرایه
پاورپوینت بررسی آزمایشگاه شیمی معدنی(1) 185 اسلاید
پاورپوینت بررسی آزمایشگاه بیو شیمی
پاورپوینت بررسی Neuropsychologi
پاورپوینت بررسی آزمایشگاه مبانی بیو شیمی
پاورپوینت بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 8(حسابداری موجودی مواد و کالا)
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری)‌
پاورپوینت بررسی آشنایی اولیه با روتر
پاورپوینت بررسی آشنایی با طراحی وب
پاورپوینت بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی
پاورپوینت بررسی اصول بازاریابی
پاورپوینت بررسی اصول آموزش هندبال
پاورپوینت بررسی اصول بودجه