لغات مشابه
sardius : )sard(عقيق سرخ

sardonic : کنايه آميز

sardonyx : جزع عقيقى ،يکجور عقيق يمانى

saree : )sari(سارى يا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که بدور بدن مى پيچند

Sareh : ساره

Sareh Khatun : سارهخاتون

sargassum : (گ.ش ).جنسى از خزه هاى دريايى

sarge : )=sergeant(گروهبان

sari : )saree(سارى يا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که بدور بدن مى پيچند

sarissa : نيزه مقدونى

sark : پيراهن

sarmentose : (گ.ش ).داراى شاخه هاى نازک وخيمده بالا رونده( مثل نيلوفر)

sarrated wire rope : علوم دريايى : طناب سيمى دندانه اى

sarsaparilla : (گ.ش ).عشبه بيابانى

sarsenet : )sarcenet(پارچه ابريشمى ،پارچه پشمى سنگين ،نرم

sartorial : مربوط به خياطى ،مربوط بلباس مردانه

sartorius : (تش ).عضله خياطه

Sarv : سرو

Sarvenaz : سروناز

Saryeh : سريه

Sasan : ساسان

sasanctum : خلوتگاه ،حريم ،قدس

Sasanian : ساساني

sash : ارسي

sash plane : معمارى : رنده بغل

sashay : گردش سفر

sasin : اهوى هندى

sass : بيشرمانه گفتگو کردن

sassafras : (گ.ش ).ساسافراس

Sassanian : ساساني

sassanid : (وابسته بسلسله ساسانى)

sassanidae : ساسانيان

sat : قسمت دوم و سومsit

sat (scholastic aptitude test) : روانشناسى : ازمون استعداد تحصيلى

satan : ابليس , شيطان

satanic : شيطاني , ابليسي

satanic(al) : شيطانى ،اهريمنى

satanism : خوورفتار اهريمنى ،شرارات ،شيطنت

satanist : ديو خو،شرير

satanophobia : روانشناسى : شيطان هراسى

satchel : کيف مدرسه

sate : فرو نشاندن

sateen : ساتين

sateless : سيرى ناپذير،سيرنشو،تنگ چشم

satellite : ماهواره , قمر

satellite 1 : علوم دريايى : قمر

satellite 2 : علوم دريايى : - artificial satellite

satellite communications : کامپيوتر : مخابره ماهواره اى

satellite computer : کامپيوتر : کامپيوتر ماهواره اى

satellite navigation : علوم دريايى : ناوبرى ماهواره اى

satellite processor : کامپيوتر : پردازشگر پيرو

satellite town : زيست شناسى : پيراشهر

satellites of saturn : قمرهاى کيوان

satellitic : وابسته به قمار سيارات

satellitory : قمرى ،وابسته به اقمار سيارات

satelloid : علوم هوايى : ماهواره اى که مدار گردش ان داخل اتمسفر سياره اى بوده و بنابراين احتياج به تراست پيوسته يا متناوب دارد

satiate : فروشناندن

satiety : سيرى ،بى نيازى

satiety of life : بيزارى يا سيرى از عمر چندانکه بيزار کنديا تنفراورد

satin : ساتين , دبيت , اطلس

satin finish : جلا،برق

satine : )sateen(اطلس نما،ساتين

satined paper : گاغذ مهره کشيده

satinet : )satinette(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinet(te) : پارچه اطلس نما،روح الاطلس

satinette : )satinet(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinwood : (گ.ش ).خشب اخضر

satiny : اطلسى

satire : سخريه , هجويه , هزل , هجو نامه , هجا , طنز

satiric : طنزآميز , هزلي

satirical : هزلي

satirical poem : قانون ـ فقه : هجويه

satirically : از روى هجو،به طعنه

satirist : طنز نويس

satirize : هجو کردن

satisfaction : سيري , رضوان , خوشنودي , رضايت , رضامندي , خرسندي , خشنودي

satisfactorily : بطور رضايت بخش ،موافق دلخواه

satisfactoriness : رضايت بخشى

satisfactory : مرضي اطرفين , رضايت بخش , مرضي

satisfiable : راضى شدنى ،راضى کردنى

satisfied : رضامند , خرسند , راضي , خوشنود , سير , خورسند , خشنود

satisfier : روانشناسى : ارضاء کننده

satisfy : خشنود کردن , اداکردن , ارضاء کردن , خورسند کردن , راضي ساختن , اقناع شدن , جلب رضايت کردن , راضي شدن , اقناع کردن

satisfy lust : اطفاء شهوت کردن , ارضاء شهوت کردن

satisfying : اقناع , مقنع , ترضيه , ارضاء

satrap : ساتراپ

satrapy : قلمرو ساتراپ

satrun : (افسانه يونان - روم )خداى بذر کارى ،زحل

Sattar : ستار

saturable : اشباع شدني

saturable (core) reactor : الکترونيک : راکتورر تنظيم پذير

saturant : اشباع کننده

saturate : اشباعکردن , اشباع شدن , اشباع کردن

saturated : سيراب , سير شده , اشباع شده

saturated air : علوم هوايى : هواى اشباع شده

saturated body : معمارى : بخار مشبع

saturated compound : معمارى : ترکيب سير شده

saturated fat : ورزش : چربى اشباع شده

saturated hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن سير شده

saturated soil paste : معمارى : خمير خاک اشباع

saturated solution : شيمى : محلول سير شده

saturated transistor : ترانزيستور اشباع شده

saturated vapour : معمارى : بخار سير شده

saturated zone : عمران : منطقه اشباع

saturation : اشباع

saturation capacity : معمارى : گنجايش اشباع

saturation factor : الکترونيک : ضريب اشباع

saturation point : شيمى : حد سير شدن

saturation state : الکترونيک : رژيم اشباع

saturation testing : ازمايش اشباعى

saturator : اشباع کننده

Saturday : روز شنبه

Saturday night : شنبه شب

Saturn : زحل

saturn rings : نجوم : حلقه هاى زحل

saturnalia : (روم قديم )جشن خداى زحل ،عياشى ،هرزگى

saturnian : وابسته بزحل

saturnic : مسموم از سرب

saturnine : سنگين ،شوم ،افسرده ،دلتنگ ،سربى

saturnism : )=lead poisoning(مسموميت از سرب

saty : هجوي

satyr : مرد حشري

satyriasis : شدت شبق

satyric(al) : وابسته به نيم خداى جنگلى ،ديو صفت

satyrion : ثعلب سحلب ،شاطريون

sauce : آب خورش , سوس , خوشمزه کردن

sauce boat : ظزف سوس خورى ،ظرف چاشنى خورى

sauce box : ادم بى شرم ،بچه پر رو

saucebox : ادم بيشرم ،بچه پر رو

saucepan : ماهي تابه , روغن داغ کن

saucer : نعلبکي , بشقاب کوچک , زير گلداني

saucerful : مظروف يک نعلبکى

saucily : گستاخانه ،باپر رويى

sauciness : گستاخى ،با پر رويى

saucy : خوشمزه ،پر رو

Saudi : سعودي

Saudi Arabia : عربستان سعودي , عربستان

sauerkraut : کلم رنده شده واب پز با سرکه

sault : ورزش : پشتک

sauna : سونا

saunterer : ولگرد،پرسه زن

saunteringly : ولگردى کنان ،بى مقصد

saurian : (ج.ش ).وابسته بسوسماران ،سوسمارى ،سوسمار

sauropod : (ديرين شناسى )سوسمارهاى عظيم الجثه و گياهخوار دوران ژوراسيک و کرتاسه

saury : (ج.ش ).ماهى باريک اندام ودراز منقار اقيانوس اطلس

sausage : سوسيس ،سوسيگ ،روده محتوى گوشت چرخ شده

sausage dam : معمارى : ديواره تورسنگى

saute : (درمورد غذا )در روغن سرخ کرده ،سرخ کردن

sauterne : سراب زرد نيمه شيرين

savable : )saveable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد
مقاله بررسی جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده(NGN)
مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
"مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند"
مقاله بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم
مقاله بررسی حاشیه نشینی
مقاله بررسی حسابداری دولتی
مقاله بررسی حقوق بازرگانی
پاورپوینت معبد لوتوس اثر فریبرز صهبا
مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک ماشین رشته مکانیک به صورت خلاصه
ماشین راهسازی (اسکریپر)
مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
پاورپوینت نهضت هنر نو
گنبد سلطانیه
پاورپوینت موزه موسیقی تهران
پاورپوینت معماری رنسانس
طراحی مجتمع مسکونی (طرح 5)
طراحی آکوستیک در فضاهای آموزشی