لغات مشابه
satellite navigation : علوم دريايى : ناوبرى ماهواره اى

satellite processor : کامپيوتر : پردازشگر پيرو

satellite town : زيست شناسى : پيراشهر

satellites of saturn : قمرهاى کيوان

satellitic : وابسته به قمار سيارات

satellitory : قمرى ،وابسته به اقمار سيارات

satelloid : علوم هوايى : ماهواره اى که مدار گردش ان داخل اتمسفر سياره اى بوده و بنابراين احتياج به تراست پيوسته يا متناوب دارد

satiate : فروشناندن

satiety : سيرى ،بى نيازى

satiety of life : بيزارى يا سيرى از عمر چندانکه بيزار کنديا تنفراورد

satin : ساتين , دبيت , اطلس

satin finish : جلا،برق

satine : )sateen(اطلس نما،ساتين

satined paper : گاغذ مهره کشيده

satinet : )satinette(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinet(te) : پارچه اطلس نما،روح الاطلس

satinette : )satinet(پارچه اطلس ما،روح الاطلس

satinwood : (گ.ش ).خشب اخضر

satiny : اطلسى

satire : سخريه , هجويه , هزل , هجو نامه , هجا , طنز

satiric : طنزآميز , هزلي

satirical : هزلي

satirical poem : قانون ـ فقه : هجويه

satirically : از روى هجو،به طعنه

satirist : طنز نويس

satirize : هجو کردن

satisfaction : سيري , رضوان , خوشنودي , رضايت , رضامندي , خرسندي , خشنودي

satisfactorily : بطور رضايت بخش ،موافق دلخواه

satisfactoriness : رضايت بخشى

satisfactory : مرضي اطرفين , رضايت بخش , مرضي

satisfiable : راضى شدنى ،راضى کردنى

satisfied : رضامند , خرسند , راضي , خوشنود , سير , خورسند , خشنود

satisfier : روانشناسى : ارضاء کننده

satisfy : خشنود کردن , اداکردن , ارضاء کردن , خورسند کردن , راضي ساختن , اقناع شدن , جلب رضايت کردن , راضي شدن , اقناع کردن

satisfy lust : اطفاء شهوت کردن , ارضاء شهوت کردن

satisfying : اقناع , مقنع , ترضيه , ارضاء

satrap : ساتراپ

satrapy : قلمرو ساتراپ

satrun : (افسانه يونان - روم )خداى بذر کارى ،زحل

Sattar : ستار

saturable : اشباع شدني

saturable (core) reactor : الکترونيک : راکتورر تنظيم پذير

saturant : اشباع کننده

saturate : اشباعکردن , اشباع شدن , اشباع کردن

saturated : سيراب , سير شده , اشباع شده

saturated air : علوم هوايى : هواى اشباع شده

saturated body : معمارى : بخار مشبع

saturated compound : معمارى : ترکيب سير شده

saturated fat : ورزش : چربى اشباع شده

saturated hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن سير شده

saturated soil paste : معمارى : خمير خاک اشباع

saturated solution : شيمى : محلول سير شده

saturated transistor : ترانزيستور اشباع شده

saturated vapour : معمارى : بخار سير شده

saturated zone : عمران : منطقه اشباع

saturation : اشباع

saturation capacity : معمارى : گنجايش اشباع

saturation factor : الکترونيک : ضريب اشباع

saturation point : شيمى : حد سير شدن

saturation state : الکترونيک : رژيم اشباع

saturation testing : ازمايش اشباعى

saturator : اشباع کننده

Saturday : روز شنبه

Saturday night : شنبه شب

Saturn : زحل

saturn rings : نجوم : حلقه هاى زحل

saturnalia : (روم قديم )جشن خداى زحل ،عياشى ،هرزگى

saturnian : وابسته بزحل

saturnic : مسموم از سرب

saturnine : سنگين ،شوم ،افسرده ،دلتنگ ،سربى

saturnism : )=lead poisoning(مسموميت از سرب

saty : هجوي

satyr : مرد حشري

satyriasis : شدت شبق

satyric(al) : وابسته به نيم خداى جنگلى ،ديو صفت

satyrion : ثعلب سحلب ،شاطريون

sauce : آب خورش , سوس , خوشمزه کردن

sauce boat : ظزف سوس خورى ،ظرف چاشنى خورى

sauce box : ادم بى شرم ،بچه پر رو

saucebox : ادم بيشرم ،بچه پر رو

saucepan : ماهي تابه , روغن داغ کن

saucer : نعلبکي , بشقاب کوچک , زير گلداني

saucerful : مظروف يک نعلبکى

saucily : گستاخانه ،باپر رويى

sauciness : گستاخى ،با پر رويى

saucy : خوشمزه ،پر رو

Saudi : سعودي

Saudi Arabia : عربستان سعودي , عربستان

sauerkraut : کلم رنده شده واب پز با سرکه

sault : ورزش : پشتک

sauna : سونا

saunterer : ولگرد،پرسه زن

saunteringly : ولگردى کنان ،بى مقصد

saurian : (ج.ش ).وابسته بسوسماران ،سوسمارى ،سوسمار

sauropod : (ديرين شناسى )سوسمارهاى عظيم الجثه و گياهخوار دوران ژوراسيک و کرتاسه

saury : (ج.ش ).ماهى باريک اندام ودراز منقار اقيانوس اطلس

sausage : سوسيس ،سوسيگ ،روده محتوى گوشت چرخ شده

sausage dam : معمارى : ديواره تورسنگى

saute : (درمورد غذا )در روغن سرخ کرده ،سرخ کردن

sauterne : سراب زرد نيمه شيرين

savable : )saveable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

savage : غير اهلي , دد و دام , سبع , وحشي , شرزه , وحشيانه

savagely : وحشيانه

savageness : وحشيگرى ،بيرحمى

savagery : وحشيگري , سبعيت

Savak : ساواک

Savak agent : ساواکي

Savama : ساواما

savanna : زمين هموار

savanna(n) : جلگه بى درخت در امريکا،مرغزار وسيع ،جلگه

savannah : زمين هموار

savant : دانشمند،دانا

savants : عقلا

save : صرفه جويي کردن , اندوختن , رهايي دادن , پس انداز کردن , دربردن , نجات دادن , رهاندن , غيراز , فقط بجز

save one s skin : جان مفت بدر بردن

save that : جز اينکه ،الا اينکه

saveable : اندوختني

saved : رسته , اندوخته , رستگار

saveloy : سوسيگ خشک کردن

saver : نجارت دهنده ،پس انداز کن

savin : (گ.ش ).ماى مرز،ريس

saving : اندوخته , نجات , پس انداز , صرفه جويي

saving account : بازرگانى : حساب پس انداز

saving and loan associations : بازرگانى : شرکتهاى پس انداز و وام

saving equation : بازرگانى : معادله پس انداز

saving motive : بازرگانى : انگيزه پس انداز

saving rate : بازرگانى : نرخ پس انداز

saving ratio : بازرگانى : نسبت پس انداز

saving your reverence : دورازجناب شما

saving bank : بانک پس انداز

savings account : حساب پس انداز

savings and loan association : صندوق پس انداز تعاونى ورهنى

savings bank : قللک ،صندوق پس انداز

savings bond : سهام قرضه

savior : ناجي , منجي , نجات دهنده

Savis : ساويس

savoir faire : کاردانى ،حضور ذهن

savoir vivre : دانش اداب ومعاشرت

savor : )savour(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savorŠetc : طعم ،نشان ،اثر جزيى ،دلالت کردن ،بودادن ،مزه دادن) به

savorer : مزه دار،خوش طعم

savorous : خوش مزه ،لذيذ

savory : با مزه , مورد پسند , مطبوع طبع

savour : )savor(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savourily : بطور با مزه

savouriness : بامزگى

savoury : مورد پسند , مطبوع طبع

savoy : کلم پيچ

savvey : زرنگ ودانا

savvy : زرنگ ودانا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسیدانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری