لغات مشابه
saunteringly : ولگردى کنان ،بى مقصد

saurian : (ج.ش ).وابسته بسوسماران ،سوسمارى ،سوسمار

sauropod : (ديرين شناسى )سوسمارهاى عظيم الجثه و گياهخوار دوران ژوراسيک و کرتاسه

saury : (ج.ش ).ماهى باريک اندام ودراز منقار اقيانوس اطلس

sausage : سوسيس ،سوسيگ ،روده محتوى گوشت چرخ شده

sausage dam : معمارى : ديواره تورسنگى

saute : (درمورد غذا )در روغن سرخ کرده ،سرخ کردن

sauterne : سراب زرد نيمه شيرين

savable : )saveable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

savage : غير اهلي , دد و دام , سبع , وحشي , شرزه , وحشيانه

savagely : وحشيانه

savageness : وحشيگرى ،بيرحمى

savagery : وحشيگري , سبعيت

Savak : ساواک

Savak agent : ساواکي

Savama : ساواما

savanna : زمين هموار

savanna(n) : جلگه بى درخت در امريکا،مرغزار وسيع ،جلگه

savannah : زمين هموار

savant : دانشمند،دانا

savants : عقلا

save : صرفه جويي کردن , اندوختن , رهايي دادن , پس انداز کردن , دربردن , نجات دادن , رهاندن , غيراز , فقط بجز

save one s skin : جان مفت بدر بردن

save that : جز اينکه ،الا اينکه

saveable : اندوختني

saved : رسته , اندوخته , رستگار

saveloy : سوسيگ خشک کردن

saver : نجارت دهنده ،پس انداز کن

savin : (گ.ش ).ماى مرز،ريس

saving : اندوخته , نجات , پس انداز , صرفه جويي

saving account : بازرگانى : حساب پس انداز

saving and loan associations : بازرگانى : شرکتهاى پس انداز و وام

saving equation : بازرگانى : معادله پس انداز

saving motive : بازرگانى : انگيزه پس انداز

saving rate : بازرگانى : نرخ پس انداز

saving ratio : بازرگانى : نسبت پس انداز

saving your reverence : دورازجناب شما

saving bank : بانک پس انداز

savings account : حساب پس انداز

savings and loan association : صندوق پس انداز تعاونى ورهنى

savings bank : قللک ،صندوق پس انداز

savings bond : سهام قرضه

savior : ناجي , منجي , نجات دهنده

Savis : ساويس

savoir faire : کاردانى ،حضور ذهن

savoir vivre : دانش اداب ومعاشرت

savor : )savour(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savorŠetc : طعم ،نشان ،اثر جزيى ،دلالت کردن ،بودادن ،مزه دادن) به

savorer : مزه دار،خوش طعم

savorous : خوش مزه ،لذيذ

savory : با مزه , مورد پسند , مطبوع طبع

savour : )savor(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savourily : بطور با مزه

savouriness : بامزگى

savoury : مورد پسند , مطبوع طبع

savoy : کلم پيچ

savvey : زرنگ ودانا

savvy : زرنگ ودانا

saw : اره کردن , اره

saw (to) : معمارى : اره کردن

saw band : معمارى : نوار اره

saw blade : معمارى : تيغه اره

saw doctor : ماشينى که با ان دندانه هاى اره رادرست مى کنند

saw dust concrete : معمارى : بتن خاک اره

saw edged : داراى لبه دندانه دندانه ،داراى لبه مضرس

saw fish : اره ماهى

saw frame : علوم مهندسى : کمان اره

saw gate : چارچوب اره

saw grass : (گ.ش ).ساق تيز

saw horse : خرک( اره کشى)

saw pit : جاى اره کشى ،گود اره کشى

saw set : اره تيز کن

saw tightening screw : معمارى : پيچ خروسک اره

saw toothed : )sawtooth(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه

saw yer : اره کشى ،درخت از ريشه کنده که روى اب شناور باشد

saw dust : خاک اره

saw mill : کارخانه اره کشى

sawbuck : خرک ( اره کشى)

sawder : زبان چرب ونرم

sawdust : خاک اره

sawed off : کم ارتفاع

sawed timber : معمارى : الوار چارتراش

sawer : اره کش

sawfish : (ج.ش ).اره ماهى

sawhorse : خرک چوب بري

sawison keut : ورزش : نوک دو انگشت

sawlog : کنده درخت مناسب اره کردن

sawmill : کارخانه چوب برى والوار سازى ،کارخانه اره کشى ،ماشين اره کشى

sawn : اره شده ،اره کرده

sawney : simpleton(، )=foolاحمق ،ساده لوح

sawthoot generator : علوم مهندسى : مولد دندانه اره اى

sawtimber : الوار مناسب براى اره کشى

sawtooth : )=saw toothed(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه

sawyer : اره کش

saxatile : سنگ زى ،سنگ روى ،درسنگ زيست کننده يا روييده

saxhorn : (مو ).شيپور برنجى صدا بلند

saxicoline : صخره زي

saxicolous : صخره زي

saxifrage : (گ.ش ).سفرس ،گياه سنگروى

saxifragous : سنگ اب کن ،سنگ شکن

Saxon : ساکسون

saxophone : (مو ).ساکسوفون ،نوعى الت موسيقى بادى

saxophonist : نوازنده ساکسوفون

saxtuba : (مو ).شيپور برنجى داراى صداى بم

say : بر زبان راندن , ادا کردن , اظهار داشتن , تقرير کردن , بيان کردن , عرض کردن , گفتن , بزبان آوردن

say a good word for : تعريف کردن ،دفاع کردن

say a word : سخن گفتن ،حرف زدن

say good bye : توديع کردن , خدا حافظي کردن

say goodbye : خداحافظي کردن

say hello : هالو گفتن , احوال پرسيدن

say it frankly : بى پرده بگو،فاش بگو

say no more : بس کن ،بس کنيد،ديگر حرفى نزن( يانزنيد)

say so : حق بيان ،دستور،بيان ،اظهار

sayable : گفتنى

Sayeh : سايه

sayer : ادا کننده

saying : گفته , گفتار مشهور

saying and doing : گفتاروکردار

sayings : احاديث

sayq : فرمودن

sbirro : پاسبان ايتاليايى

scab : گري

scabbard : نيام , غلاف شمشير

scabbed : گر،کرگين ،جرب دار

scabbily : با جرب ،بکثافت

scabbiness : گرى ،گردار،جرب دار،کثيف ،نکبتى ،پست

scabble : نتراشيده ونخراشيده کردن ،(درسنگ چينى )زمخت وناصاف تهيه کردن

scabby : جرب دار , گردار

scabies : گال

scabione : پست ،کثيف

scabiosa : (گ.ش ).ماميثا،ماميثاى صحرايى

scabious : حشيش الجرب

scabrous : زننده ،هرزه ،ناهموار،زبر،پوسته پوسته ،دان دان ،خشن

scaenger : سپور( واژه ترکى) ،مامورتنظيف ،ماموراحتساب ،جانورلاشه خور

scaffold : تخته بندي کردن , داربست , چوب بست

scaffold beam : علوم مهندسى : تير داربست

scaffolding : داربستبندي

scagliola : سنگ مرمر نما

scal : علوم هوايى : کاسه نمد

scal away : ادم رذل ،ادم بى معنى ،جانور کوچک اندام يا لاغر

scalability : روانشناسى : مقياس پذيرى

scalable : بالارفتني

scalage : ميزان ،درجه ،توزين

scalar value : کامپيوتر : مقدار عددى

scalariform : نردباني

scalawag : جانور نحيف وکم ارزش ،ادم رذل ،جمهوريخواه

scald : آب پز کردن

Scald : سوزاندن ، سوختگی

Scald : سوزاندن ، سوختگی

scald headed : کچل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت دلایل دو بعدی بودن انسان
پاورپوینت اجرای سازه های فولادی
دانلود پاورپوینت ارزیابی زیست محیطی سدها
دانلود پاورپوینت دوران حکومت امام علی (ع)
دانلود پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی 2
دانلود پاورپوینت اسکنر
دانلود پاورپوینت دوره نو سنگی یا پارینه سنگی
دانلود پاورپوینت آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات
دانلود پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل
دانلود پاورپوینت راهبردهای مداخله
دانلود پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران
دانلود پاورپوینت راههای رسیدن به موفقیت
دانلود پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک
دانلود پاورپوینت روانشناسی زن
دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی (2)
دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت
دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش
دانلود پاورپوینت روبات های هوشمند
دانلود پاورپوینت روش اجرائی طرح تجاری