لغات مشابه
savings bond : سهام قرضه

savior : ناجي , منجي , نجات دهنده

Savis : ساويس

savoir faire : کاردانى ،حضور ذهن

savoir vivre : دانش اداب ومعاشرت

savor : )savour(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savorŠetc : طعم ،نشان ،اثر جزيى ،دلالت کردن ،بودادن ،مزه دادن) به

savorer : مزه دار،خوش طعم

savorous : خوش مزه ،لذيذ

savory : با مزه , مورد پسند , مطبوع طبع

savour : )savor(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

savourily : بطور با مزه

savouriness : بامزگى

savoury : مورد پسند , مطبوع طبع

savoy : کلم پيچ

savvey : زرنگ ودانا

savvy : زرنگ ودانا

saw : اره کردن , اره

saw (to) : معمارى : اره کردن

saw band : معمارى : نوار اره

saw blade : معمارى : تيغه اره

saw doctor : ماشينى که با ان دندانه هاى اره رادرست مى کنند

saw dust concrete : معمارى : بتن خاک اره

saw edged : داراى لبه دندانه دندانه ،داراى لبه مضرس

saw fish : اره ماهى

saw frame : علوم مهندسى : کمان اره

saw gate : چارچوب اره

saw grass : (گ.ش ).ساق تيز

saw horse : خرک( اره کشى)

saw pit : جاى اره کشى ،گود اره کشى

saw set : اره تيز کن

saw tightening screw : معمارى : پيچ خروسک اره

saw toothed : )sawtooth(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه

saw yer : اره کشى ،درخت از ريشه کنده که روى اب شناور باشد

saw dust : خاک اره

saw mill : کارخانه اره کشى

sawbuck : خرک ( اره کشى)

sawder : زبان چرب ونرم

sawdust : خاک اره

sawed off : کم ارتفاع

sawed timber : معمارى : الوار چارتراش

sawer : اره کش

sawfish : (ج.ش ).اره ماهى

sawhorse : خرک چوب بري

sawison keut : ورزش : نوک دو انگشت

sawlog : کنده درخت مناسب اره کردن

sawmill : کارخانه چوب برى والوار سازى ،کارخانه اره کشى ،ماشين اره کشى

sawn : اره شده ،اره کرده

sawney : simpleton(، )=foolاحمق ،ساده لوح

sawthoot generator : علوم مهندسى : مولد دندانه اره اى

sawtimber : الوار مناسب براى اره کشى

sawtooth : )=saw toothed(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه

sawyer : اره کش

saxatile : سنگ زى ،سنگ روى ،درسنگ زيست کننده يا روييده

saxhorn : (مو ).شيپور برنجى صدا بلند

saxicoline : صخره زي

saxicolous : صخره زي

saxifrage : (گ.ش ).سفرس ،گياه سنگروى

saxifragous : سنگ اب کن ،سنگ شکن

Saxon : ساکسون

saxophone : (مو ).ساکسوفون ،نوعى الت موسيقى بادى

saxophonist : نوازنده ساکسوفون

saxtuba : (مو ).شيپور برنجى داراى صداى بم

say : بر زبان راندن , ادا کردن , اظهار داشتن , تقرير کردن , بيان کردن , عرض کردن , گفتن , بزبان آوردن

say a good word for : تعريف کردن ،دفاع کردن

say a word : سخن گفتن ،حرف زدن

say good bye : توديع کردن , خدا حافظي کردن

say goodbye : خداحافظي کردن

say hello : هالو گفتن , احوال پرسيدن

say it frankly : بى پرده بگو،فاش بگو

say no more : بس کن ،بس کنيد،ديگر حرفى نزن( يانزنيد)

say so : حق بيان ،دستور،بيان ،اظهار

sayable : گفتنى

Sayeh : سايه

sayer : ادا کننده

saying : گفته , گفتار مشهور

saying and doing : گفتاروکردار

sayings : احاديث

sayq : فرمودن

sbirro : پاسبان ايتاليايى

scab : گري

scabbard : نيام , غلاف شمشير

scabbed : گر،کرگين ،جرب دار

scabbily : با جرب ،بکثافت

scabbiness : گرى ،گردار،جرب دار،کثيف ،نکبتى ،پست

scabble : نتراشيده ونخراشيده کردن ،(درسنگ چينى )زمخت وناصاف تهيه کردن

scabby : جرب دار , گردار

scabies : گال

scabione : پست ،کثيف

scabiosa : (گ.ش ).ماميثا،ماميثاى صحرايى

scabious : حشيش الجرب

scabrous : زننده ،هرزه ،ناهموار،زبر،پوسته پوسته ،دان دان ،خشن

scaenger : سپور( واژه ترکى) ،مامورتنظيف ،ماموراحتساب ،جانورلاشه خور

scaffold : تخته بندي کردن , داربست , چوب بست

scaffold beam : علوم مهندسى : تير داربست

scaffolding : داربستبندي

scagliola : سنگ مرمر نما

scal : علوم هوايى : کاسه نمد

scal away : ادم رذل ،ادم بى معنى ،جانور کوچک اندام يا لاغر

scalability : روانشناسى : مقياس پذيرى

scalable : بالارفتني

scalage : ميزان ،درجه ،توزين

scalar value : کامپيوتر : مقدار عددى

scalariform : نردباني

scalawag : جانور نحيف وکم ارزش ،ادم رذل ،جمهوريخواه

scald : آب پز کردن

Scald : سوزاندن ، سوختگی

Scald : سوزاندن ، سوختگی

scald headed : کچل

scald head : کچلى

scalded cream : سر شيرى که بوسيله گرم کردن شير بگيرند

scalding : آب پز

scale : مقياس گذاشتن , پولک , مقياس , وزنه

scale armor : زره پولک دار

scale glass : ليوان مدرج

scale of balance : معمارى : کپه

scale of hardness : مقياس سختي

scale of production : بازرگانى : مقياس توليد

scale of weights : ورزش : جدول وزنهايى که اسب مسابقه بايد تحمل کند

scale value : روانشناسى : ارزش مقياسى

scale board : تخته نازک

scaled : مدرج , فلس دار

scalelike : فلس مانند،ترازو مانند

scalene : مختلف الاضلاع , نابرابر پهلو

scaler : بالارونده ،کسيکه مقياس بکار ميبرد،قپاندار،کوهنورد

scaleweight : ورزش : وزنى که اسب در مسابقه تحمل مى کند

scaliness : پوشيدگى از پولک يا فلس ،جرم گرفتگى ،تورق ،پستى ،نکبت

scaling ladder : نردبان اتش نشانى ،نردبان براى بالارفتن از جاهاى محصور

scall : سعفه

scalling factor : علوم هوايى : نسبت اشل

scallion : (گ.ش ).موسير،تره فرنگى ،پيازچه ،پيازى شدن

scallop : دالبر

scalloped : معمارى : دالبرشکل

scalloper : کنگره دار کننده

scallywag : scalogram(، )=scalawagنمايش وارائه ارقام واشکال از صور ساده بصور مشکل تدريجى

scalp : فرق سر

scalp lock : کاکل

scalpel : چاقوى کالبد شکافى ،چاقوى کوچک جراحى ،باچاقوى جراحى بريدن ،پاره پاره کرد ن

scalpiform : اسکنه اي

scalping iron : استخوان تراش

scalpriform : اسکنه اى

scaly : فلس فلس

scaly finned : (ماهى )داراى باله هاى فلس دار

scammony : مهموده , سقمونيا

scamp : عبورا

scamper : فرار باشتاب , بتاخت رفتن

scan : ور انداز کردن , اجمالا مرور کردن

scan area : کامپيوتر : ناحيه پيمايش

scan line : کامپيوتر : خط پيمايش

scan path : کامپيوتر : مسير پيمايش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری