لغات مشابه
saw : اره کردن , اره

saw (to) : معمارى : اره کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: