لغات مشابه
saw (to) : معمارى : اره کردن

saw band : معمارى : نوار اره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: