لغات مشابه
saw band : معمارى : نوار اره

saw blade : معمارى : تيغه اره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: