لغات مشابه
scaler : بالارونده ،کسيکه مقياس بکار ميبرد،قپاندار،کوهنورد

scaleweight : ورزش : وزنى که اسب در مسابقه تحمل مى کند

scaliness : پوشيدگى از پولک يا فلس ،جرم گرفتگى ،تورق ،پستى ،نکبت

scaling ladder : نردبان اتش نشانى ،نردبان براى بالارفتن از جاهاى محصور

scall : سعفه

scalling factor : علوم هوايى : نسبت اشل

scallion : (گ.ش ).موسير،تره فرنگى ،پيازچه ،پيازى شدن

scallop : دالبر

scalloped : معمارى : دالبرشکل

scalloper : کنگره دار کننده

scallywag : scalogram(، )=scalawagنمايش وارائه ارقام واشکال از صور ساده بصور مشکل تدريجى

scalp : فرق سر

scalp lock : کاکل

scalpel : چاقوى کالبد شکافى ،چاقوى کوچک جراحى ،باچاقوى جراحى بريدن ،پاره پاره کرد ن

scalpiform : اسکنه اي

scalping iron : استخوان تراش

scalpriform : اسکنه اى

scaly : فلس فلس

scaly finned : (ماهى )داراى باله هاى فلس دار

scammony : مهموده , سقمونيا

scamp : عبورا

scamper : فرار باشتاب , بتاخت رفتن

scan : ور انداز کردن , اجمالا مرور کردن

scan area : کامپيوتر : ناحيه پيمايش

scan line : کامپيوتر : خط پيمايش

scan path : کامپيوتر : مسير پيمايش

scan period : دوره ء پويش

scandal : افتضاح

scandal sheet : نشريه محتوى شايعات افتضاح اميز

scandalization : فضاحت

scandalize : مفتضح کردن ،تهمت ناروا زدن به ،رسوا کردن

scandalmonger : پخش کننده شايعات افتضاح اميز

scandalous : افتراآميز

scandalously : بطورافتضاح اور

scandalum magnatum : بد گويى از بزرگان( يا رجال کشور)

scandent : )=climbing(بالا رونده

scandinavian : اسکانديناوى

scanned : مقطع

scanned image : کامپيوتر : تصوير پوشيده

scanned interrupt : کامپيوتر : وقفه پويش شده

scanner : اسکنر

scanner channel : کامپيوتر : کانال پيمايشگر

scanning : مرور اجمالي

scanning switch : علوم دريايى : کليد انتن

scanning tunneling microscope : شيمى : ميکروسکوپ تونل زنى پويشى

scansion : تقطيع شعرى ،قرائت شعر با وزن

scansorial : وابسته بصعود،صعودى ،بالارونده

scant : مقدار قليل , بخيلانه دادن , کم دادن

scant of money : کم پول ،بى پول

scanties : شورت زنانه

scantily : بمقدار کم ،کم کم

scantiness : کمى ،تنگى

scantling : نيم ذرع , مقدار قليل

scanty : غير کافي

scape : سابقهپر , وسيله فرار , لگد زني , مفصل اصلي

scape of molecules : علوم مهندسى : فرار ملکول ها

scapegoate : وجه المصالحه

scapegrace : ادم بى پروا وبى ملاحظه ،اصلاح ناپذير

scaphoid : ناوي

scapose : شبيه ساقه بى برگ

scappy : پاره پاره ،نامربوط

scapula : استخوان پهن

scapular : (تش ).استخوان سرشانه ،کتف ،عباى کوتاه شانه پوش ،رداى بى استين باشلق دار،کتفى

scapular(y) : دوتيکه پارچه که راهبان وکشيشان درسرشانه باهم دوخته..... مى اويزند

scapulo humeral : وابسته به شانه وبازو،کتفى عضدى

scar : اثر زخم داشتن

scar tissue : بافت همبند جاى زخم ،محل التيام زخم

scarab : (م.م ).تخماق يا کلوخ کوب ،زمين کوب ،تکه جواهر،سوسک سرگين غلتان

scarabaeus : (ج.ش ).سوسک سرگين خوار بزرگ

scaramouch : ()scaramouche(باحرف بزرگ اسم خاص )دلقک بزدل وکتک خور منايش کودکان ايتاليا،عروسک دلقک نماى خيمه شب بازى ،ادم بزدل وپست

scaramouche : ()scaramouch(باحرف بزرگ اسم خاص )دلقک بزدل وکتک خور منايش کودکان ايتاليا،عروسک دلقک نماى خيمه شب بازى ،ادم بزدل وپست

scarc ely : بدشوارى ،مشکل ،زورکى ،جخت تازه ،حخت اکر،نه

scarce : کمياب

Scarce : کمیاب

Scarce : کمیاب

scarce resources : بازرگانى : منابع کمياب

scarcely : نادراً

scarcely ever : تقريبا هيچوقت

scarcement : پشته يا تل عقب تپه يا استحکامات

scarceness : کمى ،کميابى

scarcity : کمي , کميابي , غلا , قحطي

scare : هراس , رميدگي , هراسانيدن , بهراس انداختن , مرعوب کردن , محل هراسناک , چشم زهره گرفتن

scare away : گريزاندن , تا راندن

scarecrow : موجب ترس , آدمک سرخرمن , مترس , مترسک , لولو

scared : زهره ترک , نافر , چشمترسيده , بيم ناک , هراسان , بيمناک بودن , بيمناک , هراسانده

scared away : رميده

scared face : سيماى ترسان

scaremonger : )=alarmist(ادمى که ايجاد وحشت بيموردکند،ترساننده

scarer : ترساننده

scareup : ظاهر ساختن

scarey : )scary(ترسناک ،ترسان

scarf : شال , درشال پيچيدن , روسري , چار قد , شال گردن , دستمال گردن , لچک

scarf joint : جايى که دو سر تير رانيم ونيم کرده با هم جفت کرده باشند

scarf skin : پوست برونى ،بشره ،جلد رويى ،فوق الجلد،پوشش ياغلاف بيرونى

scarf weld : جايى که دو ميل اهن را نيم ونيم کرده باهم جوش داده باشند

scarf pin : سنجاق يا گيره کراوات

scarfhold : ورزش : خطا

scarfing : علوم نظامى : چسباندن دو قطعه به يکديگر به وسيله چسب

scarfpin : )tiepin(سنجاق کراوات

scarification : تيغ زنى

scarificator : نشتر فنرى ،نشتر فرنگى

scarifier : تيغ زننده

scarify : تيغ زدن ،از رو شکافتن ،نيش زدن ،بهم زدن ،شديدا انتقاد کردن

scarifying : معمارى : کلنگ زنى

scaring : ارعاب

scaring flies : مگس پراني

scarious : (گ.ش ).داراى ظاهر خشک وپلاسيده ،چروکيده ،(ج.ش ).خشک

scarlatina : ( )=scarlet fever(طب )تب مخملک

scarlatinal : مخملکي

scarlet : شله اي , شله , سرخ شدگي , سرخ جامه , پارچه مخمل

scarlet cloth : سقلات

scarlet fever : مخملک

scarlet letter : حرف A برنگ سرخ که روى سينه زناکاران نصب ميشده

scarlet rash : سرخچه کاذب ،بدل سرخک

scarlet runner : نوعى لوبياى سبز

scarlet sage : (گ.ش ).سلول اتشى ،مريم سرخ

scarlet woman : فاحشه

scarp : عمودي بريدن , سراشيبي خندق

scarpbook : کامپيوتر : عملکردى که متن و تصاوير را براى استفاده مکرر در مستندات ذخيره مى کند مجموعه مرقع

scarper : گريختن ،فرار کردن

scarry : داراى جاى زخم ،داراى نشان داغ يا نشان جراحت وزخم

scart : خراش ،تراش ،خراشيدن ،زدودن

scary : ترسناک , مهيب , ترساننده

scat : (موسيقى جاز )اواز بى معنى ،(بشوخى )گمشو،دورشو،گمشدن ،دور شدن ،ماليات ،صداى پاره شدن چيزى ،رگبار باران

scat (school and college ability test) : روانشناسى : ازمون توانايى تحصيل در مدرسه و دانشکده

scatback : ورزش : توپدار سريع و فرارى

scathe : سبب خسارت شدن

scathing : سوزان ،داغدار

scatler : علوم هوايى : پراش

scatophagous : سرگين خوار

scatophagy : روانشناسى : نجاست خوارى

scatophobia : روانشناسى : نجاست هراسى

scatt : ماليات عوارض

scatter : پاشيده شدن , پخش شدن , پريشان کردن , پخش کردن , نثار کردن , پراکندن , پراکنده شدن , پراکنده کردن

scatter arm : ورزش : ناتوانى در پرتاب يا پاس

scatter pin : سنجاق سينه

scatter program : کامپيوتر : نمودار پراکنده

scatter read : کامپيوتر : پراکنده خوانى

scatter read gather write : کامپيوتر : خواندن توزيعى و نوشتن تجمعى

scatter rug : قاليچه کوچک

scatter seeds : تخم پاشيدن

scatter brained : گيج ،پريشان خيال

scatterbrain : ادم گيج وبى فکر،ادم پريشان فکر

scatterd : شيمى : پراکنده

scattered : متلاشي , افشانده , تار و مار , افشان , ريخته , پراکنده , ولو , پراکن

scattered radiation : علوم مهندسى : تشعشع پراکنده

scatterer : پراکنده ساز

scattergood : )=spendthrift(ولخرج ،مسرف ،دست ودل باز،تلف کار

scattergram : روانشناسى : نمودار پراکندگى

scattering : نثار , پخش , پراکندگي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری