لغات مشابه
scaler : بالارونده ،کسيکه مقياس بکار ميبرد،قپاندار،کوهنورد

scaleweight : ورزش : وزنى که اسب در مسابقه تحمل مى کند

scaliness : پوشيدگى از پولک يا فلس ،جرم گرفتگى ،تورق ،پستى ،نکبت

scaling ladder : نردبان اتش نشانى ،نردبان براى بالارفتن از جاهاى محصور

scall : سعفه

scalling factor : علوم هوايى : نسبت اشل

scallion : (گ.ش ).موسير،تره فرنگى ،پيازچه ،پيازى شدن

scallop : دالبر

scalloped : معمارى : دالبرشکل

scalloper : کنگره دار کننده

scallywag : scalogram(، )=scalawagنمايش وارائه ارقام واشکال از صور ساده بصور مشکل تدريجى

scalp : فرق سر

scalp lock : کاکل

scalpel : چاقوى کالبد شکافى ،چاقوى کوچک جراحى ،باچاقوى جراحى بريدن ،پاره پاره کرد ن

scalpiform : اسکنه اي

scalping iron : استخوان تراش

scalpriform : اسکنه اى

scaly : فلس فلس

scaly finned : (ماهى )داراى باله هاى فلس دار

scammony : مهموده , سقمونيا

scamp : عبورا

scamper : فرار باشتاب , بتاخت رفتن

scan : ور انداز کردن , اجمالا مرور کردن

scan area : کامپيوتر : ناحيه پيمايش

scan line : کامپيوتر : خط پيمايش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: