لغات مشابه
scaly finned : (ماهى )داراى باله هاى فلس دار

scammony : مهموده , سقمونيا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی