لغات مشابه
scholars : فضلا , طلاب

scholarship : فضل وکمال

scholastic agent : دلال تدريس ،شاگرد پيدا کن

scholastic theology : الهيات قرنهاى ميانه

scholastical : آموزشگاهي

scholastically : موافق اصول اموزشگاهها،مطابق منطق قديمى ها،طلبه وار

scholasticate : علم فروش

scholiast : )=commentator(مفسر،مفسر اثار ادبى کهن ،حاشيه نويس

scholium : شرح وتفسير

school : مکتب , دبيرستان , مدرسه , آموزشگاه , بمدرسه فرستادن , گروه مدرسه , مدرسه اي , جماعت همفکر , تربيب کردن

school and college ability test (scat) : روانشناسى : ازمون توانايى تحصيل در مدرسه و دانشگاه

school center : علوم نظامى : مرکز اموزش

school counselor : روانشناسى : مشاور مدرسه

school divine : طلبه ،اموزگارالهيات

school doctor : استاد دانشگاه يا اموزشگاه الهيات در قرنهاى ميانه

school fee(s) : ماهيانه يا شهريه اموزشگاه

school fellow : هم مدرسه ،هم شاگردى

school miss : دخترکم رو يانا ازموده

school neurosis : روانشناسى : روان رنجورى اموزشگاهى

school of jurisprudence : قانون ـ فقه : Jafar al Sadiq the sixth shii Imam of Ithna Ashari Muslims named after Imamمذهب جعفرى

school of tecnology : علوم مهندسى : مدرسه عالى فنى

school pence : پول هفتگى اموزشگاه

school phobia : روانشناسى : مدرسه هراسى

school psychologist : روانشناسى : روانشناس اموزشگاهى

school psychology : روانشناسى : روانشناسى اموزشگاهى

school readiness : روانشناسى : امادگى ورود به مدرسه

school report : روانشناسى : گزارش اموزشگاه

school slang : اصطلاح ويژه اموزشگاه

school teacher : معلم مدرسه

school truancy : روانشناسى : مدرسه گريزى

school year : روانشناسى : سال تحصيلى

school age children : روانشناسى : کودکان واجب التعليم

school mate : هم شاگردى ،هم مدرسه

schoolable : مشمول تحصيل اجبارى

schoolastic : )schoolman(پيرو روش تحقيقى قرون وسطى ،مدرسه يى

schoolboy : پسر مدرسه , پسر مدرسه اي

schoolfellow : کسب دانش

schoolgirl : دختر مدرسه اي , دختر مدرسه

schoolhouse : ساختمان ياعمارت اموزشگاه ،خانه مديراموزشگاه

schooling : کسب دانش

schoolman : )=schoolastic(پيرو روش تحقيقى قرون وسطى ،مدرسه يى

schoolmarm : )schoolmaam(خانم معلم ،خانم دبير،مديره مدرسه

schoolmaster : ناظم مدرسه , مکتب دار , مدير آموزشگاه

schoolmate : هم دبستان , همشاگردي , هم آموز , هم مدرسه اي

schoolmistress : مديره اموزشگاه ،خانم رئيس

schoolroom : اطاق درس

schools : مکاتيب , مکاتب , مدارس

schools of economic thought : بازرگانى : مکاتب انديشه هاى اقتصادى

schools of economics : بازرگانى : مکتب هاى اقتصادى

schooltime : ساعات درس مدرسه ،دوره تحصيلى

schoolwork : درس مدرسه ،تکليف شبانه دانشجو

schooner : گاري سفري

schorl : کهرباى سياه

schottky anomaly : شيمى : نابهنجارى شوتکى

schottky defect : شيمى : نقص شوتکى

schottky noise : الکترونيک : همهمه شوتکى

schreber case : روانشناسى : مورد شربر

schrodinger equation : شيمى : معادله شرودينگر

schrodinger wave mechanics : شيمى : مکانيک موجى شرودينگر

schuss : (اسکى )شوس ،لغزش بطور مستقيم وسريع ،مستقيما از سراشيب پايين رفتن

schwa : )=shwa(حرف صدا دار ميان کلمه بدون تشديد

schwann cells : روانشناسى : ياخته هاى شوان

schwarmerei : احساسات افراطي

Schwartzkopf : شوارتسکف

schwarzschild radius : نجوم : شعاع شوارتزشيلد

schwassmann wachmann : نجوم : شواسمن - واخمن

sciagraph : عکس سايه نما

sciagraphy : سايه نگارى

sciamachy : جنگ دروغى ،جنگ با سايه

sciametry : فرضيه کسوف وخسوف

sciatic : (تش ).درناحيه چاربند،ناحيه چاربند،عرق النساء،ورکى

sciatic nerve : بى عرق النسا

sciatica : (طب )سياتيک ،درد عصب نسايى

science : علوم , علم

science fiction : افسانه علمي

science of geology : (علم ) زمين شناسى

science of numbers : علم حساب ،حساب

scient : )=knowing(دانا

scientail : مولد علم

sciential : علمى ،دانشمند،عالم

scientific : علمي

scientific applications : کامپيوتر : کابردهاى علمى

scientific experiment : بازرگانى : تجربه علمى

scientific management : روانشناسى : مديريت علمى

scientific manpower : بازرگانى : نيروى انسانى متخصص

scientific researches : پژوهش هاى علمى ،تحقيقات علمى ،تتبعات علمى

scientific society : انجمن دانش

scientifically : علما

scientist : عالم , دانشمند , فرجاد

scientists : علما

scilla : (گ.ش ).پياز عنصل

scimitar : شمشير هلالى شکل ،شمشير،کارد دسته دراز ونوک برگشته

scincoid : بشکل سقنقر،(ج.ش ).ماهى سقنقر

scintilla : جرقه ،اثر

scintillant : sparkling(، )=scintillatingجرقه زننده ،بارقه دار

scintillate : جرقه زدن ،برق زدن ،ساطع شدن ،درخشيدن

scintillating : sparkling(، )=scintillantجرقه زننده ،بارقه دار

scintillating scotoma : روانشناسى : اخگر بينى

scintillator : جرقه زننده

sciolism : شارلاتان بازي

sciolist : )sciolistic(دانشمندنما،داراى اطلاعات سطحى ،شارلاتان

sciolistic : )sciolist(دانشمندنما،داراى اطلاعات سطحى ،شارلاتان

sciomachy : جنگ دروغى ،جنگ باسايه

sciomacy : غيب گويى از روى سايه مرده

sciomantic : غيبگو از روى سايه مرده

scion : )=cion(قلمه ،نهال ،ترکه ،تازه ،نورسته ،فرزند

sciosophy : روانشناسى : معرفت غير علمى

scire facias : قانون ـ فقه : حکم اعلام و تفهيم علل بى حقى

scirrhoid : ( )scirrhous(درمورد تومور )سخت ،سفت ،زره اى

scirrhous : ( )scirrhoid(درمورد تومور )سخت ،سفت ،زره اى

scirrhus : (طب )تومور سفت بدخيم

scissel : دم قيچى فلزات

scissile : قطع کننده

scission : برش ،بريدگى

scissor : قيچي کردن

scissor kick : ورزش : پاى قيچى در شناى پهلو

scissoring vibration : شيمى : ارتعاش قيچى وار

scissors : قطع کننده , مقراض

scissors and paste : تاليف کتابى با برشهاى کتابهاى ديگر

scissors blade : دم قيچي

scissors jump : ورزش : پرش قيچى در اسکيت

scissors kick : ورزش : ضربه قيچى

scissors vault : ورزش : پرش قيچى

sciurine : وابسته به تيره سنجابها،سنجابى ،سنجاب مانند

sciuroid : سنجاب مانند،مثل دم سنجاب

sclaff : ضربت مختصر , سيلي نرم

sclav ect : اسلاو،سقلابى ،عضو نژادى که شامل مردم خاوراروپا باشد

sclerenchyma : بافت زنبوري

scleriasis : سفت شدگى

sclerite : سيخک متصلب

scleritis : اماس صلبيه

scleroderma : مرض پينه خوردگى پوست ،تصلب پوست

scleroid : متصلب

scleroma : سفت شدگى بافتها

sclerometer : سختي سنج

scleroscope hardness : علوم مهندسى : دستگاه سختى سنج

sclerotic : متصلب

sclerous : indurated(، )=hardمتصلب ،پينه خورده

scloroderma : تصلب جلد،سفت شدگى پوست

scm : کامپيوتر : Society for Computer Medicineانجمن پزشکى کامپيوتر

scobs : تراشه چوب ،خاک اره ،براده اهن

scoff : طنز،طعنه ،ريشخند،استهزاء،اهانت وارد اوردن ،تمسخر کردن

scoffer : تمسخر کننده

scoffing : طنز

scoffingly : ريشخند کنان ،با استهزا

scofflaw : ناقض قانون

scold : بدحرفي کردن , زن غرولندو , چوبکاري کردن , عتاب

scolder : سرزنش کننده

scolding : چوبکارى ،سرزنش

scoldpaceous : مانند نوک دراز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پژوهش در جستجوی معماری بومی
دانلود دلایل تخریب روسازی راه
تحقیق دیوارها
دیوار محافظ (حایل )
راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران
راه سازی و راهداری
رفتار الیاف كربن در بتن
تحقیق مکانیک خاک
نشست پی های شمع
چگونگی ساخت دراورهای چوبی در كارگاه صنایع چوب
دانلود پاورپوینت خرپا
آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست
ارزیابی كمی و كیفی آب و فاضلاب و آزمایش های مربوط به آن
آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن
دانلود بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی
دانلود عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری
جزوه کاربردی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی بر اساس استاندارد ASME B31.3
دانلود مقاله درجه بندی تخم مرغ ها
دانلود مقاله دستگاه گوارش نشخوار کنندگان