لغات مشابه
score a person : از کسى پيش بردن ،بر کسى پيش دستى کردن

score it under : زير ان خط بکشيد

score out : خط زدن

score out that word : ان واژه را خط بزنيد،روى ان واژه خط بکشيد

score keeper : ورزش : منشى

score sheet : ورزش : برگ امتياز

scoreboard : ورزش : تابلوى امتيازات

scorekeeper : ورزش : حساب نگهدار امتيازها

scoreless : بي امتياز

scoreline : ورزش : خط امتياز

scorer : گل زن

scores of people : دسته دسته مردم

scoresheet : ورزش : ورقه امتيازها

scoria brick : معمارى : اجر روباره

scoria slag : معمارى : تفاله روباره

scoriaceous : کف دار،تفاله دار

scorification : کف گيري

scorify : تبديل به تفاله کردن ،تبديل به کف کردن

scoring : گل زن

scoring key : روانشناسى : کليد نمره گذارى

scorn : استهزاء کردن , ننگ داشتن , خردا نگاشتن , خوار شمردن , خردانگاري , استهزاء

scorner : خردانگار

scornful : اهانت اميز

scornfully : از روى استهزاء

scorpioid : عقرب وار،عقرب

scorpion : کج دم , عقرب

scot : باج ،ماليات بستن بر،(با حرف بزرگ )اسکاتلندى

scot ant lot : (انگليس - م.م ).جريمه ياماليات دسته جمعى ،کاملا

scot free : معاف از ماليات ،(مج ).بى صدمه ،سالم

scot(t)ice : بلهجه اسکاتلندى

scotch : مانع غلتيدن شدن , ويسکي اسکاتلندي , مردد بودن

scotch gambit : ورزش : گامبى اسکاتلندى درگشايش اسکاتلندى شطرنج

scotch opening : ورزش : گشايش اسکاتلندى

scotch tape : نوار چسب

scotch verdict : (حق ).حکم گنگ ،حکم غير قطعى ودو پهلو

scotcher : )scutcher(تازيانه زن

scotchman : اسکاتلندى ،خسيس

scotchwoman : زن اسکاتلندى

scoter : (ج.ش ).مرغابى سياه ،پاريلا

scoterythrous : روانشناسى : سرخ کور

scotfree : بخشوده از باج ،بى باج

scoth pine : کاج

scotia : گچ برى مقعردرته ستون

scotic : شبيه اسکاتلنديها

Scotland : اسکاتلند

scotodinia : سر گيجه

scotomization : روانشناسى : ناديده گيرى

scotopic adaptation : روانشناسى : انطباق با تاريکى

scotsman : )scotchman(اسکاتلندى

scotticism : اداب وخصوصيات اسکاتلندى ،خسيسى

scotticize : اسکاتلندى مه اب شدن

Scottish : اسکاتلندي

scottish gaelic : زبان محلى مردم اسکاتلند،وابسته به زبان گاليک اسکاتلند

scoundrel : ارقه

scoundrelism : بدنهادى ،پستى

scoundrelly : پست ،رذل ،به نهاد

scour and fill : زيست شناسى : کندن و پر کردن

scourage : تازيانه ،بلا،وسيله تنبيه ،غضب خدا،تنبيه کردن ،شلاق زدن

scourer : پشم شو،تميز کننده

scourge : وسيله تنبيه , غضب خداوند

scourger : موجب بلا

scouring with sand : ريگ شوي

scout : پيشاهنگي کردن , مامور اکتشاف , پيشاهنگ , ديده ور

scout helicopter : علوم نظامى : هلى کوپتر شناسايى يا گشتى

scout master : در پيشاهنگى: سر رسد

scout training : (تربيت ) پيشاهنگى

scouter : مامور اکتشاف

scouting : ديده وري

scoutmaster : رسد يار

scow : قايق تفريحي , وته پهن

scowl : ابرو درهم کشى ،ترشرويى ،اخم کردن

Scowl : اخم کردن

Scowl : اخم کردن

scowler : ادم ترشرو،ادم مهمل

scr : کامپيوتر : Silicon Controlled Rectifierيکسوکننده کنترل شده سيليکونى

scrabble : خط خطي کردن , خط خط کردن

scrabbler : مسوده نويس

scracity and choice : بازرگانى : کميابى و انتخاب

scraffolding : عمران : چوبست

scrag : ادم لاغر،جانور نحيف ،چيز لاغر،گلوى کسى يا چيزى را گرفتن ،خفه کردن

scraggy : خشن ،داراى دندانه هاى غير منظم ،لاغر

scram : فورا برو،فورى رفتن ،بسرعت دور شدن ،جيم شدن

scrambled eggs : خاگينه

scrambler : پرتقلا

scrannel : unmelodious(،( )=harshصداى )خشن وضعيف ،لاغر

scrap : قراضه

scrap book : مجموعه عکس هاوقطعاتى که از کتابهاى ديگر بريده باشند

scrap heap : انبار کالاى قراضه

scrap heap policy : رويه دورانداختن هر چيزى که نوى ان تمام شده باشد

scrap iron : پاره آهن

scrap metal : آهن پاره

scrapbook : مرقع

scrape : ساييدن , خراش دادن , ستردن

scrape penny : خسيس ،لئيم

scraper : اوراق کننده

scrapped vessel : علوم دريايى : شناوه اوراقى

scrapper : جنگى ،دعوايى ،اوراق کننده

scrappiness : اوراق شدگي , پاره پارگي

scrapple : خوراک مرکب از گوشت سرخ کرده وادويه

scrappy : ستيزه جو

scraps : اسقاط

scraps of poetry : قطعاتى از شعر

scratch : خاراندن , پنجول کشيدن , خراش دادن , خراشيدن , خاريدن , پنجول زدن , خط زدن , خدشه , خراش , چرکنويس , خراشيدگي

scratch filter : الکترونيک : صافى پيکاپ

scratch hardness : علوم مهندسى : درجه سختى خراش

scratch hardness tester : علوم مهندسى : ازمايشگر سختى خراش

scratch mark : اثر خراش

scratch pad : کامپيوتر : يک حافظه کوچک و سريع که بجاى ثبات ها بکار مى رود

scratch paper : کاغذ مسوده , کاغذ سياهه

scratch sheet : ورزش : برگه نامنويسى اسبها

scratch spin : ورزش : چرخش روى قسمت جلويى تيغه اسکيت

scratch tape : نوار چرکنويس

scratch where it itches : هر جايى را که ميخاردبخارانيد

scratched : خراشيده

scratcher : خراشنده

scratchpad : چرکنويس

scratchy : خراش دار

scrawl : گشاد نشستن

scrawny : لاغر واستخوانى

screak : )=screeck(صداى ناهنجار( مثل صداى ترمز شديد ماشين)،صداى گوشخراش ايجاد کردن

screaky : داراى صداى گوشخراش

scream : داد , جيغ , جيغ کشيدن , ناگهاني گفتن , جيغ زدن

screamer : نمونه بسيارخوب , دادزن

screaming : فريادزننده ،جالب ،روده برکننده

scree : سنگريزه

screech : صداي بلند , صداي گوشخراش

screech owl : شباويز

screeck : )screak(صداى ناهنجار( مثل صداى ترمز شديد ماشين)،صداى گوشخراش ايجاد کردن

screed : درد دل

screen : سرند , صحنه

screen capture : کامپيوتر : جذب صفحه نمايش

screen coordinator : علوم نظامى : هماهنگ کنند پوشش دريايى

screen factor : الکترونيک : ضريب شبکه

screen font : کامپيوتر : فونت يا قلم صفحه نمايش

screen grid voltage : الکترونيک : ولتاژ شبکه پرده اى

screen memory : روانشناسى : خاطره پوشان

screen pass : ورزش : پاس کوتاه به جلو پشت سد دفاعى

screen pipe : عمران : لوله مشبک که در قسمت ابزاى چاه نصب ميشود

screen position : کامپيوتر : مکان صفحه

screen saver utility : کامپيوتر : برنامه کمکى محافظ صفحه نمايش

screen size : کامپيوتر : اندازه صفحه

screen update : کامپيوتر : بروز دراوردن صفحه

screenable : قابل نمايش بر روى پرده( تلويزيون وغيره)

screener : غربال چى ،سرند

screening constant : شيمى : ثابت پوشش

screening effect : شيمى : اثر پوششى

screening forces : علوم دريايى : نيروهاى پاسيور

screening tests : روانشناسى : ازمونهاى سرند کردن

screenings : معمارى : نخاله سنگ

screenland : )=filmdom(جهان سينما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری