لغات مشابه
scriber : کاتب ،محرر

scribing : علوم نظامى : روش روکش کشيدن حروف يا نوشته هاى نقشه براى حفاظت

scrieve : (اسکاتلند )ليز خوردن ،تند خواندن

scrim : پارچه استرى مبل وغيره ،کرباس نازکى که بعنوان بتونه قاب چوبى وامثال ان بکارميبرند

scrimmager : رجز خوان ،پر سر وصدا

scrimp : خست کردن , خسيسانه دادن , امساک کردن

scrimpy : خسيس ،ناکافى ،کم

scrimshaw : کار منقور , قلمزني کردن

scrinium : لوله ياصندوقى که دران طوماربگذارند

scrip : انبان

scripsit : کامپيوتر : بسته نرم افزارى که براى پردازش کلمه روى سيستم هاى ريزکامپيوتر ¹ radio shack TRS-8بکار مى رود

script : متن نمايشنامه , متن سند

script font : کامپيوتر : فونت چاپى شبيه به دستخط

scripting : کامپيوتر : تهيه فايل اغازگر

scriptorium : دستخطي , اطاق کتابت

scripts : کامپيوتر : ساختار الگو گونه براى نمايش ترتيب حوادث

scriptural : مطابق متن کتاب مقدس

scripturalism : اعتقادبه نص کتاب مقدس ،دلبستگى بدلائل نقلى

scripture : کتاب آسماني

scripture weights : روانشناسى : وزنه هاى اسکرپيچر

scrivener : وام ده

scrobiculate : (ج.ش -.گ.ش ).شياردار،داراى شيار کم عمق

scrofula : مرض خنازير

scrofulous : خنازيري

scroll : کتيبه نوشتن , طومار , طومار نوشتن

scroll bone : استخوان فرفره اى

scroll lock key : کامپيوتر : کليدScroll Lock

scroll saw : اره منبت کارى

scrolled : متکايي

scrolling : کامپيوتر : حرکت

scrollwork : تزئينات طومارى شکل

scrooge : ادم خسيس ولئيم

scrotal : وابسته به کيسه بيضه

scrotitis : اماس کيسه خايه

scrotocele : سرطان صفن

scrotum : (ت ش ).کيسه بيضه ،پوست بيضه

scrouge : هجوم اوردن ،ازدحام کردن

scrounge : عليق جمع اورى کردن ،تلاش کردن ،تلاش ،تکاپو،صرفه جويى کردن

scrounger : کش رونده

scrub : ماليدن , تيغستان , خارستان

scrub brush : جاروب زبر

scrub land : عمران : زمين باير

scrubber : نظيف کننده

scrubbiness : پستى

scrubbing process : علوم مهندسى : فرايند شستشو و تصفيه

scrubby : پاک شده

scruff : شوره سر , پرده نازک

scruffy : ژوليده ،ناهنجار،ناسترده

scrum : )scrummage(نوعى بازى فوتبال راگبى

scrummage : )scrum(نوعى بازى فوتبال راگبى

scrumptious : دلپذير،زيبا،شيک ،مطبوع

scrunch : بهم فشردن

scruple : وسواس , نهي اخلاقي , محظور اخلاقي

scrupulosity : وسواس ،بيم ،دقت زياد

scrupulous : محتاط،وسواسى ،ناشى از وسواس يا دقت زياد

scrupulously : از روى وسواس ،بحد افراط

scrupulousness : دقت زياد،وسواس

scrupulousy : بادقت زياد،از روى وسواس ،بحدافراط

scrutable : کشف شدني , قابل درک

scrutator : نکته سنج

scrutin deliste : راى جمعى

scrutineering : ورزش : بازرسى فنى قايق

scrutinize : موشکافى کردن ،مورد مداقه قراردادن ،بدقت بررسى کردن

scrutinizer : مدقق

scrutinizing : تدقيق , مدقق

scrutiny : مداقه , بررسي دقيق

scrying : روانشناسى : بلوربينى

scs : کامپيوتر : Shanchi Computer Society --> Society for Computer Simulation

scscalable : قابل درجه بندى ،تفوق پذير،بالارفتنى ،پوست کندنى

scsi : کامپيوتر : ميانجى سيستم کامپيوتر کوچک

sctulp : مجسمه سازي کردن

scuba dive : ورزش : فرورفتن غواص به زير اب با وسايل

scuba diver : ورزش : غواص با وسايل

scuba diving : غواصي

scud : سبک رفتن

scuff : کلش کلش کردن , صداي خراش

scuffing : دست به يخه

scuffle : کشمکش کردن

scuffle hoe : بيلچه باغبانى

scull : جمجمه

scullery : شربت خانه , وکارد وچنگال

sculling : ورزش : مسابقه قايقرانى يک نفره 2 نفره يا 4 نفره

scullion : شاگر اشپز،پست ،دون ،پادو

sculpsit : کار( فلان) ،انرا تراشيده يا حجارى کرد

sculpt : منقور کردن

sculpting : هيکل تراشي

sculptor : پيکر تراش , هيکل تراش , حجار , مجسمهساز , مجسمه ساز , صورتگر , تنديس گر

sculptor work : معمارى : مجسمه

sculptress : )sculptor(مجسمه ساز،حجار،پيکر تراش ،تنديس گر

sculptural : مجسمهاي , تنديسي

sculptural decoration : معمارى : تزيينات پيکرتراشى

sculpture : مجسمهسازي

sculpture in miniature : معمارى : پيکر تراشى کوچک اندام

sculpturesque : شبيه مجسمه ،ساخته شده بشکل مجسمه

scum : تفاله

scumble : نرمي حاصله , مالش مختصر , سايس بنرمي

scundine quid : از يک حيث ،از برخى جهات

scunner : مايه نفرت

scupper : مجراي ناودان

scuppernong : (گ.ش ).انگور مشک ،شراب ،انگور مشک

scurf : وازده اجتماع , شوره سر

scurfy : شوره دار

scurrile : ناسزا گو

scurrile(e) : بد دهن ،بد زبان ،فحاش ،زشت

scurrility : بد دهاني , فحاشي

scurrilous : ناسزا گو

scurry : مسابقه کوتاه

scurve distortion : علوم نظامى : لرزش تصوير رادار در اثر حرکت انتن

scurvied : داراى خون فاسد

scurvily : از روى پستى ،بافرومايگى

scurvy : کمبود ويتامين

scut : دم کوتاه( خرگوش وغيره)

scutate : (ج.ش ).پوشيده از فلس هاى بزرگ

scutch : پنبه زني کردن

scutcheon : )=escutcheon(سپر،سپرحاوى نشان خانوادگى

scutcher : )scotcher(تازيانه زن

scutellate : فلس دار

scutellum : سپرچه ،پوشش سپر مانند جانوران ،فلس

scuti : نجوم : سپر

scutiform : سپرمانند

scutter : دو باگامهاى کوتاه

scuttle : ذغالدان , گام تند , جا ذغالي , سطل ذغال , کج بيل

scyphus : قدح يا ابخورى دودسته ،جام گل

scythe : با داس بردن , درو کردن

scythian : سيت

sdlc : کامپيوتر : Synchronous Data Link Controlکنترل پيوند داده اى همزمان

se (standard error of measurment) : روانشناسى : خطاى معيار اندازه گيرى

sea : دريايي , دريا

sea anemone : (گ.ش ).شقايق دريايى

sea asparagus : يکجور خرچنگ دريايى

sea bag : علوم نظامى : کيسه ملوانى

sea bass : (ج.ش ).ماهى خاردار،گرگ دريايى

sea bat : علوم نظامى : نوعى هليکوپتر ضد زيردريايى که داراى سونار اکتشافى و اژدر صوتى است

sea bathing : ابتنى دريايى کردن

sea born : زاده دريا،دريايى

sea borne commerce : بازرگانى دردريا

sea borne goods : کالاى حمل شده بوسيله دريا

sea breeze : معمارى : نسيم دريا

sea calf : خوک ابى ،گوساله ماهى ،سگ ماهى

sea canary : بال يانهنگ دريايى

sea captain : ملاح بزرگ ،فرمانده نيروى دريايى

sea coast : کرانه دريا،ساحل دريا

sea cock : علوم دريايى : شير دريا

sea cow : (ج.ش ).گاو دريايى ،نهنگ ،اسب ابى

sea crawfish : ( )=sea crayfish(ج.ش ).خرچنگ خاردار

sea crayfish : ( )sea crawfish(ج.ش ).خرچنگ خاردار

sea cucumber : حلزون دريايى ،از جنس راب دريايى

sea dog : ملوان کهنه کار،(ج.ش ).خوک دريايى ،گاو دريايى

sea ear : يکجورنرم تن يک دريچه اى که انراميخورند

sea elephant : فيل دريايى ،خوک خرطوم داردريايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1