معنی seam welding machine

seam welding machine
علوم مهندسى : دستگاه جوش درز
کلمات مشابه

seaman : جاشو , جاسو

seaman guard : علوم نظامى : گارد دريايى

seamanlike : مثل دريا نورد

seamanship : (ن.د ).مهارت در دريا نوردى ،کار ازمودگى دريايى

seamed : بخيه اي

seamilike : درز مانند

seaming machine : علوم مهندسى : ماشين درزگيرى

seamless : بي درز

seamless floor : معمارى : کف بى درز

seamless tube : معمارى : لوله بى درز

seamount : علوم نظامى : کوه دريايى

seams : درزگيري کردن , درز گرفتن

seamster : درزگير

seamstress : زن دوزنده ،خياط زنانه

seamy : درزدار

seapainter : علوم نظامى : طناب حفاظتى قايق ناو

seaport : بندر , دريابندر , شهر ساحلي

seapower : علوم نظامى : قدرت دريايى

seaproot : چوبک

seapuss : )sea purse(گرداب دريا

sear : علامت داغ

search : تکادو , طلب , جستجو , تفتيش , تکاپو , گشت , کاوش , پويش , تجسس , کاويدن , کاوش کردن , تجسس کردن , گشتن , جستن , وارسيدن , پيجويي کردن , جستجو کردن , پوييدن , تکاپو کردن , در پي افتادن , گرديدن

search and clear : علوم نظامى : جستجو و پاک کردن دشمن

search and replace : کامپيوتر : جستجو و جايگزينى

search and rescue : علوم نظامى : عمليات تجسس و نجات

search coil : الکترونيک : پيچک کاشف

search cycle : چرخه جستجو

search for : دنبال گشتن

search jammer : علوم نظامى : توليد کننده پارازيت در انتن رادار وسيله جلوگيرى کننده از تجسس رادار وسيله جلوگيرى کننده از مراقبت

search light : علوم نظامى : نورافکن

search memory : کامپيوتر : حافظه جستجو

search mission : علوم نظامى : ماموريت تجسس زمينى به وسيله هواپيما

search radar : علوم دريايى : رادار تجسسى

search string : کامپيوتر : رشته جستجو

searchable : جستجو کردني

searcher : طلبه , پوينده , جستجو کننده , پژوه

searching : پي جويي , پي جو

searching fire : علوم نظامى : سد غلطان ،سد اتش غلطان اتش درو در عمق

searching time : کامپيوتر : زمان جستجو

searchless : بدون جستجو

searchlight : اشعه نور افکن

searchlighting : الکترونيک : نورافکنى

seared conscience : وجدان پينه خورده ،وجدان بيحس

seas : بحار

seascape : منظره دريايي

seashell : (ج.ش ).صدف حلزونى يا خرچنگ

seashore : کناره , کنار دريا , ساحل دريا , درياکنار

seashore musical ability tests : روانشناسى : ازمونهاى استعداد موسيقى سيشور

seasick : دريازده

seasickness : ناخوشي دريا , دريا زدگي

seaside : دريا کنار

seasider : ساحلى ،ساکن درياکنار

season : فصل , موسم , چاشني زدن , ادويه زدن , پرادويه کردن

season cracking : علوم نظامى : ترکى که بعلت عمر زياد در وسايل يا مهمات توليد مى شود

season ticket : بليط فصلى

seasonable : مناسب فصل ،بموقع ،بهنگام

seasonably : به موقع

seasonal : موسمي , فصلي

seasonal adjustment : بازرگانى : تعديلات فصلى

seasonal adjustments : بازرگانى : تعديلهاى فصلى

seasonal fluctuation : عمران : نوسانات فصلى

seasonal fluctuations : بازرگانى : نوسانات فصلى

seasonal index : بازرگانى : شاخص فصلى

seasonal storage : معمارى : مخزن فصلى

seasonal unemployment : بازرگانى : بيکارى فصلى

seasonal work : بازرگانى : کار فصلى

seasonal worker : بازرگانى : کارگر فصلى

seasoned soldier : قانون ـ فقه : سرباز ورزيده و جنگ ديده

seasoned troops : قانون ـ فقه : ارتش ورزيده و جنگ ديده

seasoner : ادويه زننده

seasoning : چاشني غذا , ادويه زني , چاشني , مطبوع کننده

seasoning klin : علوم مهندسى : کوره ويژه خشک کردن

seasonings : مصالح

seasonless : بي فصل

seat : نشاندن , محل اقامت , جا , مقر , صندلي , نشيمن , نشيمنگاه , مسند , جايگاه

seat angle : عمران : نبشى نشيمن

seat bars : معمارى : ميله هاى تکيه گاه

seat belt : کمربند صندلى هواپيما

seat of government : قانون ـ فقه : مقر حکومت

seat of settlement : عمران : محل نشست ساختمان

seat of the pants : ورزش : استفاده از تجربه

seated : نشسته

seater : کرسي نشين , جالس

seating : نشيمن , تهيه جا , نشيمنگاه , محل استقرار

seato : قانون ـ فقه : south-east asia treaty-organization

seato forces : علوم نظامى : نيروهاى کشورهاى پيمان جنوب شرقى اسيا

Seattle : سياتل

seavan : علوم نظامى : ناو بارکش يا کانتينرهاى دريايى

seawall : ديوار يا سد دريايى

seaward : اطراف دريا , روبدريا

seaward(s) : سوى دريا

seawater : علوم دريايى : اب شور

seaway : مسير کشتي

seaweed : جلبک

seaworn : فرسوده در اثر دريا،ساييده بواسطه دريا

seaworthiness : قابل سفر دريا،محکم براى دريا

seaworthy : دريارو , کشتي محکم

sebaceous : چربى دار،چرب

sebaceous humour : رطوبت شحمى ،روغن

sebestan : سپستان

معنی seam welding machine به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی