لغات مشابه
seaman : جاشو , جاسو

seaman guard : علوم نظامى : گارد دريايى

seamanlike : مثل دريا نورد

seamanship : (ن.د ).مهارت در دريا نوردى ،کار ازمودگى دريايى

seamed : بخيه اي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: