لغات مشابه
sebesten : سگ پستان

sec : خط قاطع ،دوم ،ثانوى ،خشک ،(در مورد شراب )تلخ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: