لغات مشابه
secant : قطع کننده , خط قاطع

secarianism : پيروى از تيره يا فرقه ياحزبى ،تشيع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: