لغات مشابه
second : دوباره , ثاني , دومين , لحظه , ثانيه

second anode : الکترونيک : اند ثانوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: