لغات مشابه
second class lever : ورزش : اهرم نوع دوم

second hand : نيمدار،مستعمل ،ثانيه شمار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: