لغات مشابه
second hand : نيمدار،مستعمل ،ثانيه شمار

secondarily : بطور متوسط،با اهميت درجه دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: