لغات مشابه
second gear : دنده دو

second generation computer : کامپيوتر : کامپيوتر نسل دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: