لغات مشابه
second pass : گذر دوم

second person : (د ).دوم شخص ،ربط کلمه به شخص دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: