لغات مشابه
second signal system : روانشناسى : دستگاه علامتى دوم

second source : کامپيوتر : منبع دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: