لغات مشابه
second world : بازرگانى : جهان دوم . کشورهاى پيشرفته اقتصادى سوسياليستى را جهان دوم نامند

Second World War : جنگ دوم جهاني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: