لغات مشابه
secondary effects : بازرگانى : اثرات ثانوى

secondary elaboration : روانشناسى : بسط ثانوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: