لغات مشابه
secondary emission characteristic : الکترونيک : مشخصه صدور ثانوى

secondary function : روانشناسى : کارکرد ثانوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: