لغات مشابه
secondary function : روانشناسى : کارکرد ثانوى

secondary great circle : علوم هوايى : دايره عظيمه ثانويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: