لغات مشابه
secondary inhibitor : روانشناسى : بازدارنده ثانوى

secondary key : کامپيوتر : کليد ثانويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: