لغات مشابه
secondary nozzle : علوم هوايى : نازل ثانويه

secondary obligation : بازرگانى : تعهدات ثانويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: