لغات مشابه
sectoral : بازرگانى : بخشى

sectoral planning : بازرگانى : برنامه ريزى بخشى

sectorial : بخشى ،مربوط به قطاع دايره ،برش ،دندان اسياب

sects : فرق

secular : غير روحاني

secular change : علوم دريايى : تغيير قرنى

secular songs : سرودهاى غير روحانى

secular stagnation : بازرگانى : رکود مزمن

secularism : دنيويت

secularist : دنياپرست

secularity : عرفيت

secularization : ماديت ،دنيا پرستى ،عرفيت ،دنيوى کردن

secularize : غير روحاني کردن , دنيوي کردن

secularizer : دنيوى کننده

secularly : بطور دنيوى

secund : يک طرفي

secundine : جفت جنين ،مشيمه تخمک

secundine artem : بطور ساختگى يا مصنوعى

secundine naturam : بطور طبيعى ،بومى وار،خودبخود،طبعا،ذاتا،مسلما،البته ،بديهى است ت

secundumn : بنابر،مطابق

secure : امن , ايمن , ايمن ساختن , مصون , محفوظ

secure arguments : دلائل متين يامحمکم

secure kernel : کامپيوتر : هسته امن

secure of victory : مطمئن به پيروزى

secure place : محل مطمئن

secured : محفو

secured creditor : قانون ـ فقه : طلبکار با وثيقه ،بستانکار داراى رهينه

securely : بطور محفوظ،مطمئنا"

securement : تامين ،تحصيل ،تشييد

securer : تحصيل کننده ،بدست اورنده

securing : قانون ـ فقه : تامين

securities : بازرگانى : اوراق بهادار

securities department : بازرگانى : اداره اوراق بهادار

securities market : بازرگانى : بازار اوراق بهادار

Security : امنیت ، تضمین

security : امنيتي , امان , تاميني , امنيت , وثيقه

Security : امنيت

security against faults in tille : قانون ـ فقه : ضمان درک

security assistance : علوم نظامى : کمکهاى امنيتى

security controls : کامپيوتر : کنترلهاى حفاظتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: