لغات مشابه
sectoral planning : بازرگانى : برنامه ريزى بخشى

sectorial : بخشى ،مربوط به قطاع دايره ،برش ،دندان اسياب

sects : فرق

secular : غير روحاني

secular change : علوم دريايى : تغيير قرنى

secular songs : سرودهاى غير روحانى

secular stagnation : بازرگانى : رکود مزمن

secularism : دنيويت

secularist : دنياپرست

secularity : عرفيت

secularization : ماديت ،دنيا پرستى ،عرفيت ،دنيوى کردن

secularize : غير روحاني کردن , دنيوي کردن

secularizer : دنيوى کننده

secularly : بطور دنيوى

secund : يک طرفي

secundine : جفت جنين ،مشيمه تخمک

secundine artem : بطور ساختگى يا مصنوعى

secundine naturam : بطور طبيعى ،بومى وار،خودبخود،طبعا،ذاتا،مسلما،البته ،بديهى است ت

secundumn : بنابر،مطابق

secure : امن , ايمن , ايمن ساختن , مصون , محفوظ

secure arguments : دلائل متين يامحمکم

secure kernel : کامپيوتر : هسته امن

secure of victory : مطمئن به پيروزى

secure place : محل مطمئن

secured : محفو

secured creditor : قانون ـ فقه : طلبکار با وثيقه ،بستانکار داراى رهينه

securely : بطور محفوظ،مطمئنا"

securement : تامين ،تحصيل ،تشييد

securer : تحصيل کننده ،بدست اورنده

securing : قانون ـ فقه : تامين

securities : بازرگانى : اوراق بهادار

securities department : بازرگانى : اداره اوراق بهادار

securities market : بازرگانى : بازار اوراق بهادار

Security : امنیت ، تضمین

security : امنيتي , امان , تاميني , امنيت , وثيقه

Security : امنيت

security against faults in tille : قانون ـ فقه : ضمان درک

security assistance : علوم نظامى : کمکهاى امنيتى

security controls : کامپيوتر : کنترلهاى حفاظتى

security files : کامپيوتر : فايلهاى حفاظتى

security for cost : قانون ـ فقه : تامين هزينه دادرسى

security for costs : قانون ـ فقه : تامين هزينه دعوى

security force : علوم نظامى : نيروى تامينى

security forces : قواي تاميني

security measures : قانون ـ فقه : اقدامات تامينيه

security monitoring : علوم نظامى : نظارت يا مراقبت تامينى يا حفاظتى

security police : تامينات

security program : کامپيوتر : برنامه حفاظتى

security provisions : مفاد امنيتي

security specialist : کامپيوتر : فردى که مسئول امنيت فيزيکى مرکز کامپيوتر است

sed (standard error of difference) : روانشناسى : خطاى معيار تفاوت

sedan : تخت روان

sedan chaire : علوم مهندسى : تخت روان

sedan(chair) : تخت روان ،پالکى

sedate : ارام ،ملايم ،متين ،موقر،جدى ،تسکين دهنده

sedately : با متانت ،با ارامش

sedateness : ارامش ،متانت ،وقار

sedation : تسکين

sedative : آمپول آرامبخش

sedent : (در مورد مجسمه )نشسته

sedentary : غير متحرک , غير مهاجر , نشسته

sederunt : شوراي روحاني

sedgy : پر از جگن

Sedigheh : صديقه

sedilia : يکى از سه صندلى محراب يا صدر کليسا

sediment : لاي , ته نشين , ته نشست , جرم , رسوب , لرد

sediment discharge : معمارى : بده جامد

sediment dislodging force : معمارى : نيروى کشش

sediment escape : معمارى : ساختمانهاى تخليه و شستشو

sediment function : معمارى : تابع بده مواد جامع

sedimentary : رسوبي , ته نشسته

sedimentary peat : معمارى : تورب رسوبى

sedimentary rocks : معمارى : سنگهاى ته نشستى

sedimentate : شيمى : ته نشين شدن

sedimentation : لاي گيري , لايه گذاري , ته نشيني

sedimentation analysis : معمارى : تجزيه بروش ته نشينى

sedimentation basin : عمران : حوضچه رسوبگير

sedimentation pond : عمران : حوضچه ته نشينى

sedimentology : رسوب شناسي

sedinentation : معمارى : ته نشينى

sedition : فتنه , فتنه پراکني

seditionary : فتنه جو

seditious : فتنه گر , فتنهجو , مفسد , منافق

seditiously : از روى فتنه انگيزى

seditiousness : اشوب گرى ،فتنه انگيزى

seduce : فريفتن , وسوسه کردن , از راه بدر بردن

seduced : مفتون

seducement : وسيله اغوا

seducer : گمراه کننده

seducible : فريفتنى ،گولخور

seduction : گول زني , اغوا

seductive : فريبا , گمراه کننده

seductress : زن اغوا کننده ،دلفريب

sedulity : پشت کار،سعى ،کوشايى ،مداومت

sedulous : کوشا،ساعى

sedulously : ساعيانه ،با پشت کار

sedum : (گ.ش ).گل ناز،ابرون صغير

see : نظاره کردن , نظر کردن , نگريستن , نگه کردن , ديدن , مشاهده کردن , تماشا کردن , ناظر بودن , خدمت رسيدن , تخم دادن , مشاهده شدن , ديد کردن , ديد زدن

see after : )look after(مراقب بودن ،مواظب بودن ،توجه داشتن به

see fit : مقتضي دانستن

see for oneself : از نزديک مشاهده کردن ،بچشم خود ديدن

see if he is still there : به بيند او هنوز انجا است يا نه

see in the past makes saw : فعل see در گذشته saw ميشود

see of rome : درباب پاپ ،مقر پاپ ،مقام پاپ

see over : بازديد کردن

see that he does it : مراقبت کنيد که ان کار را انجام دهد

see through : خوب تشخيص دادن ،متوجه شدن ،ملتفت شدن

see to it : مراقبت کردن

see saw : الاکلنگ

seeable : قابل ديد

seed : دون , بذر , تخم , حبه , تخمه , دانه , دان , برزه

seed bearing : تخمي

seed cake : کلوچه تخم زده يا زيره زده

seed drill : تخم پاش ،بذرافشان

seed grain : تخم ،بذر،دانه براى کشت

seed lobe : لپه

seed pearl : مرواريد کوچک وبى قاعده ،رنگ کمرنگ مايل بخاکسترى

seed plant : گياه تخم دار،بذر گياه

seed stock : ذخيره بذرکاشتنى ،(مج ).نيروى ذخيره

seed wool : پنبه خام ياپاک نکرده

seed bud : تخمک

seed eating : بذر خوار

seed leaf : لبه ،برگچه

seed time : موقع تخمکارى

seedbed : جاى تخم ريزى ،محل رشد ونمو

seeded : دانه دار , بذردار

seeder : تخم پاش

seedful : پر تخم

seediness : بد نمايى ،پستى ،بذرافشان

seeding : ورزش : رده بندى بازيگران

seeding machine : ماشين تخم کارى

seedless : بي هسته , بي تخم , بيدانه

seedlike : بذر مانند

seedling : نورسته

seedsman : بذر افشان , بذرپاش , بذرکار

seedtime : فصل بذر

seedvessel : غلاف ،دوربر

seedy : تخمي , بتخم افتاده , پرتخم , تخم دار

seeing : قوه ديد , رويت

seeing off : مشايعت

seeing that : چونکه ،حالا که

seek : تفحص کردن , پوييدن

seek a remedy : چاره جوئي کردن

seek asylum : پناهنده شدن , پلهکان پشت

seek delay : تاخير پيگردى

seek fruition : کام جستن

seek help : مدد خواستن , استمداد کردن

seek revenge : خونخواهي کردن , خون خواستن

seeker : جويا , جوينده , مستفسر , پويا

seekers : طلاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نحوه صحیح مطالعه درس عربی
مقاله درمورد ادنو کاسیوم معده
مقاله درمورد آسم
مقاله درمورد آلزایمر
مقاله درمورد بافت برداری عضلانی زیر پوستی
مقاله درمورد باکتری
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف املای معصومه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم
دانلود چگونه توانستم به رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم
سورس برنامه تشخیص صحت کد ملی (#C)
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم نحوه استفاده صحیح از اینترنت را به دانش آموزانم بیاموزم
دانلود چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم
دانلود چگونه توانستم استرس و اضطراب دانش آموز تک والد مبینا را برطرف نموده و سلامت روان را به او بازگردانم
دانلود چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم
اقدام پژوهی چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموز پایه هشتم از بین برده و او را به درس علاقه مند کنم
دانلود چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم
اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین ببرم
دانلود چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در سعید از بین ببرم
دانلود چگونه توانستم مشکلات رفتاری دانش آموزان را در ساعت ریاضی با استفاده از روش های نوین تدریس مرتفع نمایم