لغات مشابه
sectorial : بخشى ،مربوط به قطاع دايره ،برش ،دندان اسياب

sects : فرق

secular : غير روحاني

secular change : علوم دريايى : تغيير قرنى

secular songs : سرودهاى غير روحانى

secular stagnation : بازرگانى : رکود مزمن

secularism : دنيويت

secularist : دنياپرست

secularity : عرفيت

secularization : ماديت ،دنيا پرستى ،عرفيت ،دنيوى کردن

secularize : غير روحاني کردن , دنيوي کردن

secularizer : دنيوى کننده

secularly : بطور دنيوى

secund : يک طرفي

secundine : جفت جنين ،مشيمه تخمک

secundine artem : بطور ساختگى يا مصنوعى

secundine naturam : بطور طبيعى ،بومى وار،خودبخود،طبعا،ذاتا،مسلما،البته ،بديهى است ت

secundumn : بنابر،مطابق

secure : امن , ايمن , ايمن ساختن , مصون , محفوظ

secure arguments : دلائل متين يامحمکم

secure kernel : کامپيوتر : هسته امن

secure of victory : مطمئن به پيروزى

secure place : محل مطمئن

secured : محفو

secured creditor : قانون ـ فقه : طلبکار با وثيقه ،بستانکار داراى رهينه

securely : بطور محفوظ،مطمئنا"

securement : تامين ،تحصيل ،تشييد

securer : تحصيل کننده ،بدست اورنده

securing : قانون ـ فقه : تامين

securities : بازرگانى : اوراق بهادار

securities department : بازرگانى : اداره اوراق بهادار

securities market : بازرگانى : بازار اوراق بهادار

Security : امنیت ، تضمین

security : امنيتي , امان , تاميني , امنيت , وثيقه

Security : امنيت

security against faults in tille : قانون ـ فقه : ضمان درک

security assistance : علوم نظامى : کمکهاى امنيتى

security controls : کامپيوتر : کنترلهاى حفاظتى

security files : کامپيوتر : فايلهاى حفاظتى

security for cost : قانون ـ فقه : تامين هزينه دادرسى

security for costs : قانون ـ فقه : تامين هزينه دعوى

security force : علوم نظامى : نيروى تامينى

security forces : قواي تاميني

security measures : قانون ـ فقه : اقدامات تامينيه

security monitoring : علوم نظامى : نظارت يا مراقبت تامينى يا حفاظتى

security police : تامينات

security program : کامپيوتر : برنامه حفاظتى

security provisions : مفاد امنيتي

security specialist : کامپيوتر : فردى که مسئول امنيت فيزيکى مرکز کامپيوتر است

sed (standard error of difference) : روانشناسى : خطاى معيار تفاوت

sedan : تخت روان

sedan chaire : علوم مهندسى : تخت روان

sedan(chair) : تخت روان ،پالکى

sedate : ارام ،ملايم ،متين ،موقر،جدى ،تسکين دهنده

sedately : با متانت ،با ارامش

sedateness : ارامش ،متانت ،وقار

sedation : تسکين

sedative : آمپول آرامبخش

sedent : (در مورد مجسمه )نشسته

sedentary : غير متحرک , غير مهاجر , نشسته

sederunt : شوراي روحاني

sedgy : پر از جگن

Sedigheh : صديقه

sedilia : يکى از سه صندلى محراب يا صدر کليسا

sediment : لاي , ته نشين , ته نشست , جرم , رسوب , لرد

sediment discharge : معمارى : بده جامد

sediment dislodging force : معمارى : نيروى کشش

sediment escape : معمارى : ساختمانهاى تخليه و شستشو

sediment function : معمارى : تابع بده مواد جامع

sedimentary : رسوبي , ته نشسته

sedimentary peat : معمارى : تورب رسوبى

sedimentary rocks : معمارى : سنگهاى ته نشستى

sedimentate : شيمى : ته نشين شدن

sedimentation : لاي گيري , لايه گذاري , ته نشيني

sedimentation analysis : معمارى : تجزيه بروش ته نشينى

sedimentation basin : عمران : حوضچه رسوبگير

sedimentation pond : عمران : حوضچه ته نشينى

sedimentology : رسوب شناسي

sedinentation : معمارى : ته نشينى

sedition : فتنه , فتنه پراکني

seditionary : فتنه جو

seditious : فتنه گر , فتنهجو , مفسد , منافق

seditiously : از روى فتنه انگيزى

seditiousness : اشوب گرى ،فتنه انگيزى

seduce : فريفتن , وسوسه کردن , از راه بدر بردن

seduced : مفتون

seducement : وسيله اغوا

seducer : گمراه کننده

seducible : فريفتنى ،گولخور

seduction : گول زني , اغوا

seductive : فريبا , گمراه کننده

seductress : زن اغوا کننده ،دلفريب

sedulity : پشت کار،سعى ،کوشايى ،مداومت

sedulous : کوشا،ساعى

sedulously : ساعيانه ،با پشت کار

sedum : (گ.ش ).گل ناز،ابرون صغير

see : نظاره کردن , نظر کردن , نگريستن , نگه کردن , ديدن , مشاهده کردن , تماشا کردن , ناظر بودن , خدمت رسيدن , تخم دادن , مشاهده شدن , ديد کردن , ديد زدن

see after : )look after(مراقب بودن ،مواظب بودن ،توجه داشتن به

see fit : مقتضي دانستن

see for oneself : از نزديک مشاهده کردن ،بچشم خود ديدن

see if he is still there : به بيند او هنوز انجا است يا نه

see in the past makes saw : فعل see در گذشته saw ميشود

see of rome : درباب پاپ ،مقر پاپ ،مقام پاپ

see over : بازديد کردن

see that he does it : مراقبت کنيد که ان کار را انجام دهد

see through : خوب تشخيص دادن ،متوجه شدن ،ملتفت شدن

see to it : مراقبت کردن

see saw : الاکلنگ

seeable : قابل ديد

seed : دون , بذر , تخم , حبه , تخمه , دانه , دان , برزه

seed bearing : تخمي

seed cake : کلوچه تخم زده يا زيره زده

seed drill : تخم پاش ،بذرافشان

seed grain : تخم ،بذر،دانه براى کشت

seed lobe : لپه

seed pearl : مرواريد کوچک وبى قاعده ،رنگ کمرنگ مايل بخاکسترى

seed plant : گياه تخم دار،بذر گياه

seed stock : ذخيره بذرکاشتنى ،(مج ).نيروى ذخيره

seed wool : پنبه خام ياپاک نکرده

seed bud : تخمک

seed eating : بذر خوار

seed leaf : لبه ،برگچه

seed time : موقع تخمکارى

seedbed : جاى تخم ريزى ،محل رشد ونمو

seeded : دانه دار , بذردار

seeder : تخم پاش

seedful : پر تخم

seediness : بد نمايى ،پستى ،بذرافشان

seeding : ورزش : رده بندى بازيگران

seeding machine : ماشين تخم کارى

seedless : بي هسته , بي تخم , بيدانه

seedlike : بذر مانند

seedling : نورسته

seedsman : بذر افشان , بذرپاش , بذرکار

seedtime : فصل بذر

seedvessel : غلاف ،دوربر

seedy : تخمي , بتخم افتاده , پرتخم , تخم دار

seeing : قوه ديد , رويت

seeing off : مشايعت

seeing that : چونکه ،حالا که

seek : تفحص کردن , پوييدن

seek a remedy : چاره جوئي کردن

seek asylum : پناهنده شدن , پلهکان پشت

seek delay : تاخير پيگردى

seek fruition : کام جستن

seek help : مدد خواستن , استمداد کردن

seek revenge : خونخواهي کردن , خون خواستن

seeker : جويا , جوينده , مستفسر , پويا

seekers : طلاب

Seeking : جستجو کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آلودگی فضا
آلودگی هوا و آب
آلودگی هوا و لایه اوزون
آمیدها
مقاله گاز
دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای متعارف ضرورت و چالشها
دانلود پاورپوینت بومیان امریکا افریقا اقیانوسیه
دانلود پاورپوینت پژوهش روستای پشتیر
دانلود پاورپوینت تصفیه پساب کشتارگاه مرغ به روش انعقاد و لخته سازی
دانلود پاورپوینت پی و جزئیات آن
دانلود پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان
دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان
دانلود پاورپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان - عناصر مذهبی
دانلود پاورپوینت تاریخچه پل و پل سازی
دانلود پاورپوینت تحلیل عناصر(پله)
جزوه آموزش نرم افزار ‏ICAPS ‎
فایل مقایسه حد پذیرش عیوب جوش در ASME و API
پاورپوینت آبکاری نقره
پاورپوینت اختلال شخصیت ضداجتماعی