لغات مشابه
seignorial : )=seignioral(اربابى

seine : تور , سن

seiner : دام گستر

seis : )seize(مالک شدن ،تصاحب کردن

seise : بتصرف دادن

seism : )=earthquake(زلزله

seismic : زلزله اي

seismic belt : عمران : کمربند زلزله

seismic focus : معمارى : کانون زلزله

seismic loads : عمران : سربارهاى زلزله

seismicity : حالت ارتعاش

seismism : پديده هاى زمين لرزه ،فعاليت لزرشى وارتعاشى

seismograph : لزله نگار , زلزله سنج , زلزله نگار , لرزرهنگار

seismographer : زلزله نگار

seismography : شرح زلزله , زلزله نگاري

seismologist : زلزله شناس

seismology : زلزله شناسي , لرزه شناسي

seismometer : زلزله سنج

seismometry : زلزله سنجى

seismoscope : زلزله بين

seizable : گرفتنى ،ضبط کردنى

seize : چنگ انداختن , غنيمت گرفتن , بتصرف آوردن , تصرف کردن , غصب کردن , تمسک جستن , تمسک کردن

seizin : )seisin(تصرف مطلق ،تصرف املاک ،احراز ملکيت

seizing : بهم بستن

seizure : ضبط , تصرف , گرفت

sejant : درحال جلوس

seldom : به ندرت , بندرت

select : پسنديدن , گزين کردن , نشان کردن , پسند کردن , بر گزيدن , انتخاب کردن , گلچين کردن , سوا کردن

selected : گزيده , پسنديده

selection : گلچين , گزينش , گلچيني , برگزيدگي , انتخاب

selection cost : هزینه انتخاب

selection switch : گزينه انتخاب

selections : منتخبات

selective : بهگزين , گزينشي

selectivity : گزينندگي , بهگزيني

selectman : شخص ممتاز

selector : سلکتور , گزيننده , گزينگر

selectron : سلکترون

selenology : ماه شناسي

self : نفس خود , خويشتن , نفس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: