لغات مشابه
seine : تور , سن

seiner : دام گستر

seis : )seize(مالک شدن ،تصاحب کردن

seise : بتصرف دادن

seism : )=earthquake(زلزله

seismic : زلزله اي

seismic belt : عمران : کمربند زلزله

seismic focus : معمارى : کانون زلزله

seismic loads : عمران : سربارهاى زلزله

seismicity : حالت ارتعاش

seismism : پديده هاى زمين لرزه ،فعاليت لزرشى وارتعاشى

seismograph : لزله نگار , زلزله سنج , زلزله نگار , لرزرهنگار

seismographer : زلزله نگار

seismography : شرح زلزله , زلزله نگاري

seismologist : زلزله شناس

seismology : زلزله شناسي , لرزه شناسي

seismometer : زلزله سنج

seismometry : زلزله سنجى

seismoscope : زلزله بين

seizable : گرفتنى ،ضبط کردنى

seize : چنگ انداختن , غنيمت گرفتن , بتصرف آوردن , تصرف کردن , غصب کردن , تمسک جستن , تمسک کردن

seizin : )seisin(تصرف مطلق ،تصرف املاک ،احراز ملکيت

seizing : بهم بستن

seizure : ضبط , تصرف , گرفت

sejant : درحال جلوس

seldom : به ندرت , بندرت

select : پسنديدن , گزين کردن , نشان کردن , پسند کردن , بر گزيدن , انتخاب کردن , گلچين کردن , سوا کردن

selected : گزيده , پسنديده

selection : گلچين , گزينش , گلچيني , برگزيدگي , انتخاب

selection cost : هزینه انتخاب

selection switch : گزينه انتخاب

selections : منتخبات

selective : بهگزين , گزينشي

selectivity : گزينندگي , بهگزيني

selectman : شخص ممتاز

selector : سلکتور , گزيننده , گزينگر

selectron : سلکترون

selenology : ماه شناسي

self : نفس خود , خويشتن , نفس

self abandoned : رها شده

self abasement : کف نفس

self acting : خود عمل

self action : خود عملي

self adjusting : خود ميزان

self advancement : جلوبري خويشتن

self annihilation : کشتن نفس

self awareness : خويشتن شناسي

self buried : خود گورشده

self command : کف نفس , خود فرماني

self complacency : خود خوشايندي

self complacent : خود خوشايند

self confidence : اعتماد بنفس , غرور بيجا

self contradiction : معارضه بانفس

self control : قوه خودداري , خويشتن داري , مسک نفس , کف نفس

self deceived : خود فريفته

self deception : خود فريبي

self evident : خود آشکار

self existence : واجب الوجودي

self fertility : خود باروري

self goverment : خود فرماني

self humiliation : تحقير نفس

self hypnosis : هيپنوتيزم خود

self identity : شباهت تام

self immolation : فداسازي خود

self improvement : خود بهسازي

self indulgence : زياده روي

self interest : غرض شخصي

self love : خود دوستي

self made : خود ساخته

self preservation : صيانت نفس , بقاء خود

self protection : صيانت نفس

self purification : خود پاکسازي

self raised : خود پرورده

self reflection : خود انديشي , درون انديشي

self reflexive : خود پژواکي

self relative : نسبت بخود

self reliance : اتکاء ذاتي

self repression : مسک نفس

self respect : عزت نفس , مناعت طبع , شرافت نفس

self restraint : ورع

self revelation : مکاشفه نفس

self sacrificing : از جان گذشته

self seeker : نفس پرست

self selection : خود گزيني

self service : خود زاوري , خود ياوري

self sufficiency : کف نفس

self sufficient : خود استوار

self surrender : واگذاري خود

self sustained : موردپشتيباني نفس

self taught : خود آموز , خود آموخته

self teaching : خود آموز

self torment : عذاب نفس

self will : هواي نفس

self willed : مستبد

self worshiping : پرستش خويشتن

self accusation : تهمت زدن به خود

self abuse : توهين بنفس

self adjustment : خودميزاني

self adoption : خودجذبي

self adoring : خودآرا

self analysis : خودشناسي

self analytical : خود شناس

self appointed : خودگمارده

self assumption : خودفرضي

self blinded : خودکور

self burning : خودسوز

self centered : خودکامه , خودگراي , خودباور , تيشه روبخودي

self centeredness : خودباوري

self confidence : اعتمادبخود , اعتماد به نفس

self consuming : خودخوار

self contained : تو دار

self contradict : تناقض کردن

self contradiction : تناقض گويي

self control : خودداري

self deceptive : خودفريب

self destruction : خودويرانگري

self destructive : خود ويرانگر

self determined : خودمختار

self discovery : خوديابي

self employed : ارباب خود

self esteem : اعتماد به نفس

self fertilization : خودبارورسازي

self glorification : تفاخر

self glorify : مفاخرت کردن

self glorifying : مفاخرت

self growing : خودرو

self humiliate : خودشکني کردن

self humiliation : خوار شماري

self imposed : بخود بسته

self induced : خودکرده

self induction : خودالقايي

self indulgence : تن پرستي , تن پروري , تن آسايي

self indulgent : تن پرور , تن پرست

self indulgentt : تن آسا

self interest : خودکامي

self interested : مغرض , خودکامه

self lumination : خودفروزي

self luminous : خودفروز

self possessed : خيشتن دار

self praise : خودستاي , خودستايي

self praising : خودستا

self reliance : اتکاء نفس , اتکاء بخود

self resignation : خودکناره گيري

self resistant : خوددار

self sacrifice : جان بازي , فداکاري , جانفشاني

self sacrificer : فداکار

self sacrificing : از جان گذشته , فداکار

self satisfaction : ارضاء نفس

self service : خودزاوري

self sufficiency : بي نيازي , استغناء طبع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

همه سوال ها و جواب های کتاب علوم دوم ابتدایی
طرح درس روزانه تمام دروس مطالعات اجتماعی ششم
چگونه می توان با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزان موثر بود
چگونه می توان درس املا را در دانش آموزان تقویت کرد
150سوال تستی ویژه کلاس پنجم ابتدایی
چگونه می توان در درس انشاء ونگارش تحول ایجاد کرد
چگونه می توان بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف کرد
راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز
چگونه می توان ضعف درسی دانش آموزان را بهبود بخشید
بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی
آزمون جامع پایه ششم ابتدایی
فرمول های ریاضی ششم
پرسشنامه مذهبی بودن
سوالات تستی فارسی پنجم دبستان
مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی
لغات مهم املایی پایه هشتم دبستان
مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب مدسن (2010)
پرسش نامه هوش معنوی
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه (MCMI-III)