لغات مشابه
silent partner : شريکى که تهيه سرمايه با اوست ،شريک سرمايه رسان

silent reading : روانشناسى : بيصدا خوانى

silently : بيصدا،اهسته

silenus : (يونان قديم )الهه جنگل

silert gives consent : خاموشى موجب رضا است

Silesia : سيلزي

silex : سنگ چخماق

silhouette : نيمرخ

silica : سيليس

silicate : سيليکات , سيليسي

silicate slag : علوم مهندسى : سرباره سيليکات

siliceous : سيليسى ،چخماقى

siliceous sandstone : معمارى : ماسه سنگ سيليس

silicic : سيليس دار

silicicolous : (گ.ش ).رشد کننده در نواحى سيليس دار

silicide : (ش ).ترکيب دو ظرفيتى سيليکون

siliciferous : داراى سيليس يا سيليکون زياد،ايجاد کننده سيليکون

silicification : تبديل بسنگ ،تبديل به در کوهى

silicifoeous : سيليس دار،داراى در کوهى

silicify : تبديل به سنگ چخماق يا در کوهى کردن

silicium : سيليقون ،سيليسيوم( جسم بسيط غير فلزى)

silico manganese steel : علوم مهندسى : فولاد منگنز سيليسيومى

silicon : سيليکوني , سيليسيوم

silicon (crystal) diode : الکترونيک : ديود سيليسيم دار

silicon blow : علوم مهندسى : گرم دميدن

silicon bronze : الکترونيک : مفرغ سيليسيم دار

silicon controlled restifier : کامپيوتر : يکسو کننده کنترل شده سيليکانى

silicon diode : ديود سيليسيمى

silicon rectifier : يکسو کننده سيليسيمى

silicon steel : الکترونيک : فولاد سيليکاتى

silicon wafer : کامپيوتر : قرص سيليکان

siliconize : علوم مهندسى : سيليس دار کردن

silk : حرير , خامه , پارچه ابريشمي , ابريشم , لباس ابريشمي , نخ ابريشم

silk cloth : پارچه ابريشمى ،حرير

silk covered : الکترونيک : سيم ابريشم پوش

silk hat : کلاه بلند ابريشمى مخصوص مواقع رسمى

silk industry : صنعت ابريشم

silk like : حريرباف

silk manufactures of home : کالاهاى ابريشمى ساخت ميهن ،وطنى

silk oak : ( )silky oak(گ.ش ).درخت الوارى استراليا)=grevillea(

silk stocking : جوراب ابريشمى ،ادم خوش لباس وشيک ،اشرافى

silk weaver : حريرباف

silk worm : کرم ابريشم ،کرم پيله

silk worm eggs : نوغان

silk like : حريرنما

silk tasseled : گل ابريشمى ،گل ابريشم

silk weaving : حريربافي

silkaline : پارچه ابريشمى سبک وحرير نماى مخصوص پرده وغيره

silken : ابريشمي , حريري , ابريشم نما کردن , ابريشم پوش

silkiness : نرمى ،خاصيت ابريشمى

silks : ورزش : ژاکت و کلاه مخصوص سوارکار يا ارابه ران

silkweed : ()=milkweed(گ.ش ).انواع جلبکهاى ليفى نرم

silkworm : کرم پيله , کرم ابريشم

silkworm nursery : تلمبار

silky : ابريشمي

silky oak : ( )silk oak(گ.ش ).درخت الوارى استراليا)=grevillea(

sill : گسله بستري

sill=threshold : معمارى : استانه

silliceous limestone : معمارى : سنگ اهک سيليس دار

silliness : خري

silly : سبک مغز , مهمل , بي شعور , بي سر و ته , آدم مهمل , نافهم

silly talk : حرف مزخرف , بيان مزخرف

silo : سيلو

silt : لجن گرفتن

silt ejector : معمارى : تخليه کننده رسوب

silt layer : معمارى : لايه لاى

silt pit : معمارى : چاله رسوب

silt removal from water channel : معمارى : لايروبى

silure : گربه ماهى ،جرى

silva : درختان جنگلي

silvan : )=sylvan(جنگلى ،طبيعى

silver : نقره , سيم , سيمين , نقره پوش کردن , نقرهاي , نقره فام شدن

silver bell : (گ.ش ).درخت لعل)Halesiacarolina(

silver bronze : معمارى : هفت جوش

silver cord : محبت مادر وفرزندى ،همبستگى مادر وفرزند

silver coulometer : شيمى : کولن سنج نقره اى

silver extraction : علوم مهندسى : استخراج نقره

silver foil : علوم مهندسى : ورق نقره

silver fox : (ج.ش ).روباه نقره فام

silver inwrought with gold : سيمينه اى که زردر ان کار کرده باشند

silver nitrate : معمارى : نيترات نقره

silver plate : ظرف نقره

silver screen : (ز.ع -.امر ).سينما،پرده سينما

silver spoon : قاشق نقره ،داراى ثروت موروثى ،ثروتمند

silver standard : استاندارد نقره

silver star : علوم نظامى : نشان ستاره نقره يا عاليترين نشان خدمتى

silver tongued : چرب زبان

silver vessels : ظروف سيمين ،ظروف نقره

silver wedding : بيست وپنجمين سال عروسى

silver plate : آب نقره

silver plated : مفضض

silverer : نقره کار

silverfish : (ج.ش ).انواع ماهيان نقره فام

silveriness : نقره فامى ،سفيدى

silvern : نقره فام ،داراى صداى نقره ،سيمين ،نقره اى ،سيمابى

silversmith : نقره کار , سيمگر , نقرهساز

silverware : نقره آلات , نقرهآلات

silvery : نقره فام , سيمگون , سيم اندود

silvery rays : پرتو سيمين ،اشعه نقره اى

silvicolous : جنگل نشين

silvics : )=sylvics(جنگل شناسى

silvicultural : وابسته بپرورش جنگل

silviculture : احداث جنگل ،پرورش جنگل

silviculturist : ويژه گر پرورش جنگل

Silvya : سيلوا

Sima : سيما

simar : )symar(ردا ياشنل زنانه

Simarokh : سيمارخ

simian : ميمون مانند , شبيه ميمون

similar : پرمانند , همسو , متماثل , جور , مانسته , ماننده , شبيه , يکسان , همسان , همگن , متشابه , همانند , متجانس , همرنگ , مشابه , تالي

similar figures : اشکال هماننديا متشابه

similar pairs : ورزش : مسابقه دونفره اسکيت

similar to : آسا , مطابق , شبيه , به مانند , مشابه , نظير , بر طبق

similar to that : مانندان ،شبيه به ان

similarities test : روانشناسى : ازمون شباهتها

similarity : جوري , يکجوري , همساني , يکساني , شباهت , تماثل , همانندي , همشکلي , تشابه , همگوني

similarity transformation : شيمى : تبديل مشابهتى

similarly : بهمين نحو،بطور مشابه

similarty : پباهت ،همانندى ،تشابه

simile : صنعت تشبيه

similiar : شبيه ،مطابق ،همانند،متشابه ،يکسان

similite : قانون ـ فقه : بهمان طريق

similize : مانند کردن ،تشبيه کردن ،تمثيل اوردن

Simin : سيمين

Simindokht : سيميندخت

Simintaj : سيمينتاج

simm : کامپيوتر : مجموعه حافظه افزودنى منفرد

simmer : آهسته جوشانيدن , نيم جوش کردن

simnel : (ک ).نانى که از ارد ريز واعلى تهيه ميشود،نان بيسکويت ،کيک شيرين و ميوه دار

simoltaneous : همزبان ،باهم ،چند مجهولى

simoltaneously : بصورت همزبان ،باهم

Simon : شمعون

Simon Bulivar : سيمون بوليوار

simon pure : پاک وخالص ،خالص ،بى غل وغش ،صحيح ،راست حسينى

simoniac : خريد وفروش کننده مناصب ومشاغل مذهبى

simonize : واکس زدن ،برق انداختن( با واکس)

simony : خريد وفروش مناصب روحانى وموقوفات وعوايد دينى

simoom : سموم ،بادسام

simper : سفيهانه خنديدن , خنده زورکي کردن

simperer : چشمک زن ،خنده کننده بدون دليل

simple : بي تجمل , ساده , بسيط

simple arc (lamp) : الکترونيک : لامپ قوسى ساده

simple average : بازرگانى : ميانگين ساده

simple axis of symmetry : شيمى : محور ساده تقارن

simple bending : عمران : خمش ساده

simple compression : عمران : فشار ساده

simple content debt : قانون ـ فقه : دين ناشى از قرارداد شفاهى

simple cubic lattice : شيمى : شبکه مکعبى ساده

simple distillation : شيمى : تقطير ساده

simple equation : (ر ).معادله خطى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری