لغات مشابه
simple hearted : ساده دل ،بى تزوير

simple interest : سود ساده ،سود پول بر اساس سال ¹ 36روزه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: