لغات مشابه
simple interest : سود ساده ،سود پول بر اساس سال ¹ 36روزه

simple list text chart : کامپيوتر : جدول نوشتارى با ليست ساده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: