لغات مشابه
simple list text chart : کامپيوتر : جدول نوشتارى با ليست ساده

simple magnet : الکترونيک : مغناطيس ساده

simple minded : هالو

simple motion : حرکت ساده در خط مستقيم يا دايره يا مارپيچ

simple oscillator : شيمى : نوسانگر ساده

simple periodic current : الکترونيک : جريان دوره اى ساده

simple premission : قانون ـ فقه : اذن محض

simple randon sampling : روانشناسى : نمونه گيرى تصادفى ساده

simple regression : بازرگانى : رگرسيون ساده دو متغيره

simple schizophrenia : روانشناسى : اسکيزوفرنى ساده

simple sentence : جمله بسيط

simple strain : عمران : تغيير طول نسبى ساده

simple stress : عمران : تنش ساده

simple structure : روانشناسى : ساخت ساده

simple support : عمران : تکيه گاه ساده

simple truss : معمارى : خرپاى ساده

simple wing : ورزش : طرح تهاجمى با خط نامتعادل

simpleminded : کم استعداد , ساده دل

simpleton : لر

simplex : سادک

simplex mode : باب سادک

simplex transmission : کامپيوتر : مخابره ساده

simplex winding : الکترونيک : سيم پيچ ساده

simplexed circuit : الکترونيک : مدار تلفن ساده

simpliciter : بطور مطلق ،مطلقا،بى قيد

simplicity : سادگي

simplifcation : ساده سازى ،ساده گردانى ،مختصر سازى ،تسهيل ،اختصار

simplified : سادهشده

simplifier : مختصر کننده

simplify : ساده کردن

simplism : گرايش بسادگى وبى الايشى

simplistic : ساده طبع ،ساده

simply : بسادگي

simply supported deep beam : عمران : تيره تيغه روى دو تکيه گاه ساده

simscript : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح بالا که مخصوصا "براى کاربردهاى شبيه سازى طراحى شده است

simscript language : زبان سيمسکريپت

simula language : زبان سيميولا

simulacrum : شباهت وهمي , صورت خيالي , نمودناک

simulafe : وانمود کردن ،بخودبستن ،مانندبودن به ،تقليد کردن

simulant : مانند،شبيه

simulant of : مانند شبيه

simular : وانمود کننده

simulated : شبيه ساخته ،تشبيه شده

simulated rank : (نظ ).همرديف نظامى ،همرديفى

simulation : شبيه سازي , ظاهرسازي

simulation language : زبان شبيه سازى

simulative : وانمودى ،صورى ،داراى شباهت ظاهرى ،تقليدى

simultanagnosia : روانشناسى : ادراک پريشى همزمانى

simultaneeity : هم زمانى ،هم بودى ،با همى ،تقارن ،مقارنه

simultaneity : همبودي , همزماني , همگاهي , مقارنت

simultaneous : هموقت , مقارن , همزمان , همگاه , همبود

simultaneous color television : الکترونيک : تلويزيون رنگى همزمان

simultaneous display : ورزش : نمايش سيمولتانه

simultaneous equation system : بازرگانى : نظام معادلات همزمانى

simultaneous equations : بازرگانى : معادلات همزمانى

simultaneous extinction : روانشناسى : خاموشى همزمان

simultaneous foul : ورزش : خطاى متقابل در يک لحظه و اخراج هر دو بازيگر

simultaneous input/output : کامپيوتر : ورودى و خروجى همزمان

simultaneous processing : کامپيوتر : پردازش همزمان

simultaneous with each other : مقارن يکديگر،با هم واقع شونده ،باهم رخ دهنده

simultaneously : همزمان , به طور همزمان

sin : خطاکاري کردن , خطا کردن , معصيت کردن , عاصي شدن , گنه کردن , گناه کاردن , ذنب , معصيت , گناه , سيئه , گناه ورزيدن , خطيه , حرج , عصيان , زلت , گنه , خطا

sin bin : ورزش : محدوده پنالتى

sin die : قانون ـ فقه : بدون تعيين روز معين

sin of omission : گناه فروگذارى از انجام امرى

sin of the f. : گناه جسم

Sina : سينا

Sinai Mountain : طور

sinapism : مشمع خردل

since : از , نظر باينکه , ازهنگاميکه , چراکه , ازاينرو , از زمانيکه , زيراکه , از موقعيکه , چه

since he was in petticoats : از زمانى که بچه بود

since the outbreak of the war : از روزى که جنگ در گرفت

since then : از آن به بعد , از آن پس

sincere : خالصانه , مخلصانه , يکرنگ , بي ريا , صادق , صميمي , صاف , مخلص , باخلوص , نصوح

sincere friend : يار جاني

sincere hope : رجاء واثق

sincereity : بي آلايشي

sincerely : صادقانه , خالصاً , صميمانه , ارادتمند

sincerely yours : صادقانه ،خالصان ،مخلصانه ،بدون ريا،براستى

sincerity : خلوص , صميميت

sincipital : واقع در جلوى سر

sinciput : جلو سر،پيشانى ،جبهه

sindbad the sailor : سندباد بحرى

sine : علوم هوايى : سينوس

sine curve : علوم هوايى : منحنى سينوسى

sine function : شيمى : تابع سينوسى

sinecure : هر شغلى که متضمن مسئوليت مهمى نباشد،جيره خور ولگرد،وظيفه گرفتن وول گشتن ،مفت خورى وولگردى

sinedie : تاتاريخ غير محدود،براى هميشه

sinerely : صادقانه ،خالصانه ،مخلصانه ،بدون ريا،براستى

sinew : رگ وپى ،پى ،وتر،تار وپود،رباط

sinewless : بى پى ،بى نيرو،بى اسطقس

sinewy : سخت پي

sinfonia : (در موسيقى قديم )پيش درامد،مقدمه

sinful : عاصي , فاجر , معصيت آميز

sinfully : گناهکارانه

sinfulness : گناهکاري , خطاکاري

sing : سراييدن , سرودن , ترنم کردن , آواز خواندن , سرود خواندن

singable : سرودني

singal to noise ratio : کامپيوتر : نسبت سيگنال به اغتشاش

Singapore : سنگاپور

Singaporean : سنگاپوري

singe : داغ کردن

singer : نغمه سرا , خواننده , نغمه پرداز , مغني , آوازه خوان , سرودخوان , آواز خوان , مترنم , سراينده

singin bird : پرنده اواز خوان

singing : نغمه سرايي , ترنم , سرايش , سماع , سرودخواني , غازه , مترنم

singing love : تغزل

singing master : اموزگار سرايش

singing ode : غزل خواني

single : عزب , بي جفت , انفرادي , منفرد , يکه , بي زن , يگانه , فرد کردن , تک , مفرد

single a : زناى مردزن داريازن شوهر،يازن شوهرداربامردبيزن

single armature converter : علوم مهندسى : مبدل يک ارميچرى

single article : ماده واحده

single blessedness : (سعادت ) بى زنى يا انفراد

single board computer : کامپيوتر : کامپيوتر تک بردى

single breasted : داراى دکمه در يک طرف کت ،کت دو يا سه دکمه

single component gases : شيمى : گازهاى تک جزيى

single contact lamp : الکترونيک : لامپ تک کنتاکتى

single elements : مفردات

single entry : حسابدارى فردى ،حسابدارى ساده( بدون دوبل)

single envelopment : علوم نظامى : احاطه يک طرفه

single file : يک رديف

single foot : تک روى ،اسب تک رو،تکاور،تک رو بودن

single footer : تک رو

single handed : تنها،يکدستى

single haneded : دست تنها

single hearted : امين ،وفادار،بى ريا،يکدل

single ignition : الکترونيک : احتراق تک برقى

single interlocking : يک پيچه ،(بهم پيچ دادن ورق اهن شيروانى)

single last : علوم دريايى : دوخت لب به لب

single leg balance : ورزش : حرکت تعادلى بدن ژيمناست روى يک پا

single life : زندگى مجردى ،انفرادى ،تجرد

single load : معمارى : بار تک

single loop armature : الکترونيک : ارميچر تک پيچکى

single minded : امين ،بى تزوير،مصمم ،با اراده

single minimum : شيمى : تک کمينه

single name paper : سفته داراى يک امضاء

single palm : نخله

single pearl : دردانه

single perforated : علوم نظامى : باروت يک سوراخه

single phase alternating current : علوم مهندسى : جريان متناوب يک فازه

single phase circuit : الکترونيک : مدار تک فاز

single phase current : علوم مهندسى : جريان يک فازه

single phase generating : علوم مهندسى : مولد يک فازه

single phase generator : الکترونيک : تناوب گر تک فاز

single phase locomotive : علوم مهندسى : لکوموتيو يک فازه

single phase rectifier : علوم مهندسى : يکسوکننده يک فازه

single phase winding : علوم مهندسى : سيم پيچى يک فازه

single pneumonia : اماس يک شش

single purpose : تک منظوره

single rail logic : منطق تک خطى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1