لغات مشابه
simulated rank : (نظ ).همرديف نظامى ،همرديفى

simulation : شبيه سازي , ظاهرسازي

simulation language : زبان شبيه سازى

simulative : وانمودى ،صورى ،داراى شباهت ظاهرى ،تقليدى

simultanagnosia : روانشناسى : ادراک پريشى همزمانى

simultaneeity : هم زمانى ،هم بودى ،با همى ،تقارن ،مقارنه

simultaneity : همبودي , همزماني , همگاهي , مقارنت

simultaneous : هموقت , مقارن , همزمان , همگاه , همبود

simultaneous color television : الکترونيک : تلويزيون رنگى همزمان

simultaneous display : ورزش : نمايش سيمولتانه

simultaneous equation system : بازرگانى : نظام معادلات همزمانى

simultaneous equations : بازرگانى : معادلات همزمانى

simultaneous extinction : روانشناسى : خاموشى همزمان

simultaneous foul : ورزش : خطاى متقابل در يک لحظه و اخراج هر دو بازيگر

simultaneous input/output : کامپيوتر : ورودى و خروجى همزمان

simultaneous processing : کامپيوتر : پردازش همزمان

simultaneous with each other : مقارن يکديگر،با هم واقع شونده ،باهم رخ دهنده

simultaneously : همزمان , به طور همزمان

sin : خطاکاري کردن , خطا کردن , معصيت کردن , عاصي شدن , گنه کردن , گناه کاردن , ذنب , معصيت , گناه , سيئه , گناه ورزيدن , خطيه , حرج , عصيان , زلت , گنه , خطا

sin bin : ورزش : محدوده پنالتى

sin die : قانون ـ فقه : بدون تعيين روز معين

sin of omission : گناه فروگذارى از انجام امرى

sin of the f. : گناه جسم

Sina : سينا

Sinai Mountain : طور

sinapism : مشمع خردل

since : از , نظر باينکه , ازهنگاميکه , چراکه , ازاينرو , از زمانيکه , زيراکه , از موقعيکه , چه

since he was in petticoats : از زمانى که بچه بود

since the outbreak of the war : از روزى که جنگ در گرفت

since then : از آن به بعد , از آن پس

sincere : خالصانه , مخلصانه , يکرنگ , بي ريا , صادق , صميمي , صاف , مخلص , باخلوص , نصوح

sincere friend : يار جاني

sincere hope : رجاء واثق

sincereity : بي آلايشي

sincerely : صادقانه , خالصاً , صميمانه , ارادتمند

sincerely yours : صادقانه ،خالصان ،مخلصانه ،بدون ريا،براستى

sincerity : خلوص , صميميت

sincipital : واقع در جلوى سر

sinciput : جلو سر،پيشانى ،جبهه

sindbad the sailor : سندباد بحرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: