لغات مشابه
singularize : تک کردن ،بشکل مفرد دراوردن

singularly : جدا،بطور استثنائى ،بطور غريب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: