لغات مشابه
sinter : بستن وسخت شدن

sinter roasting : علوم مهندسى : تشويه زينتر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: