لغات مشابه
six membered ring : شيمى : حلقه شش عضوى

six parts : قانون ـ فقه : ششدانگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: