لغات مشابه
sixte : (در شمشير بازى )ششمين وضع

sixteen : شانزده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: