لغات مشابه
size constancy : روانشناسى : ثبات اندازه

size control : علوم مهندسى : کنترل اندازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: