لغات مشابه
size stick : الت اندازه گيرى پا،قالب اندازه گيرى

size tolerance : علوم مهندسى : تلرانس اندازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: