لغات مشابه
skeet (shooting) : ورزش : تيراندازى 8 وضعى

skeet gun : ورزش : تفنگ مخصوص تيراندازى 8 وضعى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: